Τετάρτη, 18 Νοεμβρίου 2015

Απο την σεισάχθεια στους πλειστηριασμούς.Οι όροι και οι προϋποθέσεις για την προστασία της κύριας ή μοναδικής κατοικίας του οφειλέτη από τον πλειστηριασμό, περιλαμβάνονται στα άρθρα του νομοσχεδίου με τα προαπαιτούμενα για την εκταμίευση της δόσης των 2 συν 10 δισ. ευρώ που κατατέθηκε στη Βουλή και το οποίο θα ψηφιστεί την Πέμπτη. Στο δεύτερο κεφάλαιο του σχεδίου νόμου που αφορά στην τροποποίηση των διατάξεων του νόμου 3869/2010 («νόμος Κατσέλη») για την προστασία της πρώτης κατοικίας, όπως σημειώνει η αιτιολογική έκθεση, τίθενται ειδικότεροι όροι και προϋποθέσεις για την προστασία της κύριας ή μοναδικής κατοικίας του οφειλέτη κατά τη διαδικασία ρύθμισης με απαλλαγή από τις οφειλές του. Ο τελευταίος μπορεί έως τις 31 Δεκεμβρίου του 2018 να υποβάλει στο δικαστήριο πρόταση εκκαθάρισης, ζητώντας να εξαιρεθεί από την εκποίηση το ακίνητο υπό συγκεκριμένες και σαφείς προϋποθέσεις, δηλαδή το διαθέσιμο οικογενειακό του εισόδημα να μην υπερβαίνει τις εύλογες δαπάνες διαβίωσης, προσαυξημένες κατά 70% και η αντικειμενική αξία της κατοικίας κατά το χρόνο συζήτησης της αίτησης να μην υπερβαίνει τις 180.000 ευρώ για τον άγαμο οφειλέτη, προσαυξημένη κατά 40.000 ευρώ για τον έγγαμο οφειλέτη και κατά 20.000 ευρώ ανά τέκνο και μέχρι τρία τέκνα. Ακόμα, όσον αφορά τις δανειακές οφειλές, ο δανειολήπτης πρέπει να υπήρξε συνεργάσιμος, κατά την έννοια του Κώδικα Δεοντολογίας κατά το χρόνο της αρχικής καθυστέρησης του δανείου. Αυξημένη προστασία αναγνωρίζεται στους οφειλέτες ενυπόθηκων στεγαστικών δανείων, εφόσον το διαθέσιμο οικογενειακό τους εισόδημα δεν ξεπερνά ή είναι ίσο των εύλογων δαπανών διαβίωσης και η αντικειμενική αξία της κύριας κατοικίας κατά το χρόνο συζήτησης της αίτησης δεν υπερβαίνει τις 120.000 ευρώ για τον άγαμο οφειλέτη, προσαυξημένη κατά 40.000 ευρώ για τον έγγαμο οφειλέτη και κατά 20.000 ευρώ ανά τέκνο και μέχρι τρία τέκνα. Ειδικότερα, για τη συγκεκριμένη κατηγορία οφειλετών προβλέπεται η δυνατότητα συνεισφοράς του δημοσίου στην εξόφληση των μηνιαίων καταβολών, ύστερα από αίτηση του οφειλέτη, η οποία έπεται της έκδοσης της οριστικής απόφασης. Σημειώνεται ότι τα κριτήρια προσδιορισμού του ύψους της συνεισφοράς του δημοσίου, η ελάχιστη συνεισφορά του οφειλέτη καθώς και η διαδικασία εφαρμογής του συγκεκριμένου μηχανισμού οικονομικής ενίσχυσης θα ορισθεί με απόφαση των αρμόδιων υπουργών, η οποία θα εκδοθεί μέχρι το τέλος του 2015. Στις εύλογες δαπάνες διαβίωσης βάσει των οποίων θα υπολογίζεται από τον δικαστή η δυνατότητα καταβολών του οφειλέτη, παρεκτός των βασικών δαπανών που είναι απαραίτητες για τη διαβίωση ενός νοικοκυριού και στις οποίες περιλαμβάνονται οι δαπάνες για διατροφή, ένδυση και υπόδηση, λειτουργικά έξοδα κατοικίας, μετακίνηση, επισκευή και συντήρηση επίπλων και οικιακού εξοπλισμού, είδη οικιακής κατανάλωσης και ατομικής φροντίδας, ενημέρωση και μόρφωση, υπηρεσίες τηλεφωνίας και ταχυδρομείων, αγαθά και υπηρεσίες υγείας, υπηρεσίες εκπαίδευσης, υπηρεσίες κοινωνικής προστασίας και οικονομικές υπηρεσίες, θα περιλαμβάνονται επιπλέον οι δαπάνες εστίασης, οι δαπάνες για διαρκή αγαθά και συσκευές και οι επιπλέον δαπάνες για κατανάλωση αλκοολούχων ποτών και καπνού, αεροπορικές μετακινήσεις, τουριστικές υπηρεσίες και υπηρεσίες αναψυχής, πολιτισμού και αθλητισμού (ήτοι η τέταρτη από τέσσερις ομάδες δαπανών, όπως αυτές καταγράφονται από τα επίσημα στοιχεία της Έρευνας Οικογενειακών Προϋπολογισμών, ΕΟΠ). Ειδική μέριμνα, σημειώνεται στην αιτιολογική έκθεση, λαμβάνεται ώστε να μην βλάπτονται τα συμφέροντα των πιστωτών καθώς τίθεται ως βάση του ποσού που θα λάβουν δυνάμει του σχεδίου ρύθμισης το ποσό το οποίο θα ελάμβαναν σε περίπτωση αναγκαστικής εκτέλεσης της κύριας κατοικίας του οφειλέτη. Η εκτίμηση του ποσού αυτού θα πραγματοποιείται από ειδικό εμπειρογνώμονα, ο οποίος θα ορίζεται από το δικαστήριο. Για το σκοπό αυτό θα συσταθεί σε κατά τόπους ειρηνοδικεία Ειδικό Μητρώο Εμπειρογνωμόνων. Σε περίπτωση που ο οφειλέτης καθυστερεί την καταβολή των δόσεων που ορίζονται από τον ειρηνοδίκη, με συνέπεια το συνολικό ύψος του ποσού σε καθυστέρηση να υπερβαίνει αθροιστικώς την αξία τριών μηνιαίων δόσεων ετησίως, το αρμόδιο δικαστήριο διατάσσει την ανάκληση της προσωρινής διαταγής με την οποία ορίστηκε η καταβολή των δόσεων, ή την ανάκληση κάθε άλλου προληπτικού ή ανασταλτικού μέτρου. Η αίτηση του πιστωτή για την ανάκληση κατατίθεται στο το αργότερο εντός τεσσάρων μηνών από τη δημιουργία του λόγου ανάκλησης. Εφόσον υπάρχει ρευστοποιήσιμη περιουσία, η εκποίηση της οποίας κρίνεται απαραίτητη για την ικανοποίηση των πιστωτών, ή όταν το δικαστήριο κρίνει αναγκαίο να παρακολουθήσει και να υποβοηθήσει την εκτέλεση των όρων ρύθμισης των οφειλών για την απαλλαγή του οφειλέτη από τα χρέη ή την εξασφάλιση των συμφερόντων των πιστωτών, ορίζεται εκκαθαριστής. Οι οφειλέτες των οποίων η κύρια αίτηση εκκρεμεί κατά το χρόνο έναρξης ισχύος του παρόντος νόμου υποχρεούνται εντός 6 μηνών από της ενάρξεως της ισχύος του παρόντος νόμου και εφόσον μέχρι τότε δεν έχει λάβει χώρα συζήτηση της αιτήσεώς τους, να υποβάλλουν στη γραμματεία του δικαστηρίου όπου τηρείται ο φάκελος της αιτήσεώς τους, επικαιροποιημένα τα στοιχεία. Η παράλειψη του οφειλέτη να ενημερώσει τα ανωτέρω στοιχεία του φακέλου θεωρείται παράβαση καθήκοντος ειλικρινούς δηλώσεως του άρθρου 10 του ν. 3869/2010.

Κόκκινα δάνεια - Πλειστηριασμοί: Τι προβλέπει το νομοσχέδιο.
Οι όροι και οι προϋποθέσεις για την προστασία της κύριας ή μοναδικής κατοικίας του οφειλέτη από τον πλειστηριασμό, περιλαμβάνονται στα άρθρα του νομοσχεδίου με τα προαπαιτούμενα για την εκταμίευση της δόσης των 2 συν 10 δισ ευρώ που κατατέθηκε στη Βουλή.


Στο δεύτερο κεφάλαιο του σχεδίου νόμου που αφορά στην τροποποίηση των διατάξεων του νόμου 3869/2010 για την προστασία της πρώτης κατοικίας, όπως σημειώνει η αιτιολογική έκθεση, τίθενται ειδικότεροι όροι και προϋποθέσεις για την προστασία της κύριας ή μοναδικής κατοικίας του οφειλέτη κατά τη διαδικασία ρύθμισης με απαλλαγή από τις οφειλές του.

Ο τελευταίος μπορεί έως τις 31 Δεκεμβρίου του 2018 να υποβάλει στο δικαστήριο πρόταση εκκαθάρισης ζητώντας να εξαιρεθεί από την εκποίηση το ακίνητο υπό συγκεκριμένες και σαφείς προϋποθέσεις, δηλαδή το διαθέσιμο οικογενειακό του εισόδημα να μην υπερβαίνει τις εύλογες δαπάνες διαβίωσης, προσαυξημένες κατά 70% και η αντικειμενική αξία της κατοικίας κατά το χρόνο συζήτησης της αίτησης να μην υπερβαίνει τις 180.000 ευρώ για τον άγαμο οφειλέτη, προσαυξημένη κατά 40.000 ευρώ για τον έγγαμο οφειλέτη και κατά 20.000 ευρώ ανά τέκνο και μέχρι τρία τέκνα.

Ακόμα, όσον αφορά τις δανειακές οφειλές, ο δανειολήπτης πρέπει να υπήρξε συνεργάσιμος, κατά την έννοια του Κώδικα Δεοντολογίας κατά το χρόνο της αρχικής καθυστέρησης του δανείου.

Αυξημένη προστασία αναγνωρίζεται στους οφειλέτες ενυπόθηκων στεγαστικών δανείων, εφόσον το διαθέσιμο οικογενειακό τους εισόδημα δεν ξεπερνά ή είναι ίσο των ευλόγων δαπανών διαβίωσης και η αντικειμενική αξία της κύριας κατοικίας κατά το χρόνο συζήτησης της αίτησης δεν υπερβαίνει τις 120.000 ευρώ για τον άγαμο οφειλέτη, προσαυξημένη κατά 40.000 ευρώ για τον έγγαμο οφειλέτη και κατά 20.000 ευρώ ανά τέκνο και μέχρι τρία τέκνα.

Ειδικότερα, για τη συγκεκριμένη κατηγορία οφειλετών προβλέπεται η δυνατότητα συνεισφοράς του δημοσίου στην εξόφληση των μηνιαίων καταβολών, ύστερα από αίτηση του οφειλέτη, η οποία έπεται της έκδοσης της οριστικής απόφασης.

Σημειώνεται ότι τα κριτήρια προσδιορισμού του ύψους της συνεισφοράς του δημοσίου, η ελάχιστη συνεισφορά του οφειλέτη καθώς και η διαδικασία εφαρμογής του συγκεκριμένου μηχανισμού οικονομικής ενίσχυσης θα ορισθεί με απόφαση των αρμόδιων υπουργών, η οποία θα εκδοθεί μέχρι το τέλος του 2015.

Στις εύλογες δαπάνες διαβίωσης βάσει των οποίων θα υπολογίζεται από τον δικαστή η δυνατότητα καταβολών του οφειλέτη, παρεκτός των βασικών δαπανών που είναι απαραίτητες για τη διαβίωση ενός νοικοκυριού και στις οποίες περιλαμβάνονται οι δαπάνες για διατροφή, ένδυση και υπόδηση, λειτουργικά έξοδα κατοικίας, μετακίνηση, επισκευή και συντήρηση επίπλων και οικιακού εξοπλισμού, είδη οικιακής κατανάλωσης και ατομικής φροντίδας, ενημέρωση και μόρφωση, υπηρεσίες τηλεφωνίας και ταχυδρομείων, αγαθά και υπηρεσίες υγείας, υπηρεσίες εκπαίδευσης, υπηρεσίες κοινωνικής προστασίας και οικονομικές υπηρεσίες, θα περιλαμβάνονται επιπλέον οι δαπάνες εστίασης, οι δαπάνες για διαρκή αγαθά και συσκευές και οι επιπλέον δαπάνες για κατανάλωση αλκοολούχων ποτών και καπνού, αεροπορικές μετακινήσεις, τουριστικές υπηρεσίες και υπηρεσίες αναψυχής, πολιτισμού και αθλητισμού (ήτοι η τέταρτη από τέσσερις ομάδες δαπανών, όπως αυτές καταγράφονται από τα επίσημα στοιχεία της Έρευνας Οικογενειακών Προϋπολογισμών, ΕΟΠ).

Ειδική μέριμνα, σημειώνεται στην αιτιολογική έκθεση, λαμβάνεται ώστε να μην βλάπτονται τα συμφέροντα των πιστωτών καθώς τίθεται ως βάση του ποσού που θα λάβουν δυνάμει του σχεδίου ρύθμισης το ποσό το οποίο θα ελάμβαναν σε περίπτωση αναγκαστικής εκτέλεσης της κύριας κατοικίας του οφειλέτη. Η εκτίμηση του ποσού αυτού θα πραγματοποιείται από ειδικό εμπειρογνώμονα, ο οποίος θα ορίζεται από το δικαστήριο. Για το σκοπό αυτό θα συσταθεί σε κατά τόπους ειρηνοδικεία Ειδικό Μητρώο Εμπειρογνωμόνων.

Σε περίπτωση που ο οφειλέτης καθυστερεί την καταβολή των δόσεων που ορίζονται από τον ειρηνοδίκη, με συνέπεια το συνολικό ύψος του ποσού σε καθυστέρηση να υπερβαίνει αθροιστικώς την αξία τριών μηνιαίων δόσεων ετησίως, το αρμόδιο δικαστήριο διατάσσει την ανάκληση της προσωρινής διαταγής με την οποία ορίστηκε η καταβολή των δόσεων, ή την ανάκληση κάθε άλλου προληπτικού ή ανασταλτικού μέτρου. Η αίτηση του πιστωτή για την ανάκληση κατατίθεται στο το αργότερο εντός τεσσάρων μηνών από τη δημιουργία του λόγου ανάκλησης.

Εφόσον υπάρχει ρευστοποιήσιμη περιουσία, η εκποίηση της οποίας κρίνεται απαραίτητη για την ικανοποίηση των πιστωτών, ή όταν το δικαστήριο κρίνει αναγκαίο να παρακολουθήσει και να υποβοηθήσει την εκτέλεση των όρων ρύθμισης των οφειλών για την απαλλαγή του οφειλέτη από τα χρέη ή την εξασφάλιση των συμφερόντων των πιστωτών, ορίζεται εκκαθαριστής.

Οι οφειλέτες των οποίων η κύρια αίτηση εκκρεμεί κατά το χρόνο έναρξης ισχύος του παρόντος νόμου υποχρεούνται εντός 6 μηνών από της ενάρξεως της ισχύος του παρόντος νόμου και εφόσον μέχρι τότε δεν έχει λάβει χώρα συζήτηση της αιτήσεώς τους, να υποβάλλουν στη γραμματεία του δικαστηρίου όπου τηρείται ο φάκελος της αιτήσεώς τους, επικαιροποιημένατα στοιχεία. Η παράλειψη του οφειλέτη να ενημερώσει τα ανωτέρω στοιχεία του φακέλου θεωρείται παράβαση καθήκοντος ειλικρινούς δηλώσεως του άρθρου 10 του ν. 3869/2010.

ΤΙ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΤΟ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ - Οι όροι και οι προϋποθέσεις για την προστασία της κύριας κατοικίας.
Οι όροι και οι προϋποθέσεις για την προστασία της κύριας ή μοναδικής κατοικίας του οφειλέτη από τον πλειστηριασμό, περιλαμβάνονται στα άρθρα του νομοσχεδίου με τα προαπαιτούμενα για την εκταμίευση της δόσης των 2 συν 10 δισ ευρώ που κατατέθηκε στη Βουλή.

Στο δεύτερο κεφάλαιο του σχεδίου νόμου που αφορά στην τροποποίηση των διατάξεων του νόμου 3869/2010 για την προστασία της πρώτης κατοικίας, όπως σημειώνει η αιτιολογική έκθεση, τίθενται ειδικότεροι όροι και προϋποθέσεις για την προστασία της κύριας ή μοναδικής κατοικίας του οφειλέτη κατά τη διαδικασία ρύθμισης με απαλλαγή από τις οφειλές του.

Ο τελευταίος μπορεί έως τις 31 Δεκεμβρίου του 2018 να υποβάλει στο δικαστήριο πρόταση εκκαθάρισης ζητώντας να εξαιρεθεί από την εκποίηση το ακίνητο υπό συγκεκριμένες και σαφείς προϋποθέσεις, δηλαδή το διαθέσιμο οικογενειακό του εισόδημα να μην υπερβαίνει τις εύλογες δαπάνες διαβίωσης, προσαυξημένες κατά 70% και η αντικειμενική αξία της κατοικίας κατά το χρόνο συζήτησης της αίτησης να μην υπερβαίνει τις 180.000 ευρώ για τον άγαμο οφειλέτη, προσαυξημένη κατά 40.000 ευρώ για τον έγγαμο οφειλέτη και κατά 20.000 ευρώ ανά τέκνο και μέχρι τρία τέκνα.

Ακόμα, όσον αφορά τις δανειακές οφειλές, ο δανειολήπτης πρέπει να υπήρξε συνεργάσιμος, κατά την έννοια του Κώδικα Δεοντολογίας κατά το χρόνο της αρχικής καθυστέρησης του δανείου.

Αυξημένη προστασία αναγνωρίζεται στους οφειλέτες ενυπόθηκων στεγαστικών δανείων, εφόσον το διαθέσιμο οικογενειακό τους εισόδημα δεν ξεπερνά ή είναι ίσο των ευλόγων δαπανών διαβίωσης και η αντικειμενική αξία της κύριας κατοικίας κατά το χρόνο συζήτησης της αίτησης δεν υπερβαίνει τις 120.000 ευρώ για τον άγαμο οφειλέτη, προσαυξημένη κατά 40.000 ευρώ για τον έγγαμο οφειλέτη και κατά 20.000 ευρώ ανά τέκνο και μέχρι τρία τέκνα.

Ειδικότερα, για τη συγκεκριμένη κατηγορία οφειλετών προβλέπεται η δυνατότητα συνεισφοράς του δημοσίου στην εξόφληση των μηνιαίων καταβολών, ύστερα από αίτηση του οφειλέτη, η οποία έπεται της έκδοσης της οριστικής απόφασης.

Σημειώνεται ότι τα κριτήρια προσδιορισμού του ύψους της συνεισφοράς του δημοσίου, η ελάχιστη συνεισφορά του οφειλέτη καθώς και η διαδικασία εφαρμογής του συγκεκριμένου μηχανισμού οικονομικής ενίσχυσης θα ορισθεί με απόφαση των αρμόδιων υπουργών, η οποία θα εκδοθεί μέχρι το τέλος του 2015.

Στις εύλογες δαπάνες διαβίωσης βάσει των οποίων θα υπολογίζεται από τον δικαστή η δυνατότητα καταβολών του οφειλέτη, παρεκτός των βασικών δαπανών που είναι απαραίτητες για τη διαβίωση ενός νοικοκυριού και στις οποίες περιλαμβάνονται οι δαπάνες για διατροφή, ένδυση και υπόδηση, λειτουργικά έξοδα κατοικίας, μετακίνηση, επισκευή και συντήρηση επίπλων και οικιακού εξοπλισμού, είδη οικιακής κατανάλωσης και ατομικής φροντίδας, ενημέρωση και μόρφωση, υπηρεσίες τηλεφωνίας και ταχυδρομείων, αγαθά και υπηρεσίες υγείας, υπηρεσίες εκπαίδευσης, υπηρεσίες κοινωνικής προστασίας και οικονομικές υπηρεσίες, θα περιλαμβάνονται επιπλέον οι δαπάνες εστίασης, οι δαπάνες για διαρκή αγαθά και συσκευές και οι επιπλέον δαπάνες για κατανάλωση αλκοολούχων ποτών και καπνού, αεροπορικές μετακινήσεις, τουριστικές υπηρεσίες και υπηρεσίες αναψυχής, πολιτισμού και αθλητισμού (ήτοι η τέταρτη από τέσσερις ομάδες δαπανών, όπως αυτές καταγράφονται από τα επίσημα στοιχεία της Έρευνας Οικογενειακών Προϋπολογισμών, ΕΟΠ).

Ειδική μέριμνα, σημειώνεται στην αιτιολογική έκθεση, λαμβάνεται ώστε να μην βλάπτονται τα συμφέροντα των πιστωτών καθώς τίθεται ως βάση του ποσού που θα λάβουν δυνάμει του σχεδίου ρύθμισης το ποσό το οποίο θα ελάμβαναν σε περίπτωση αναγκαστικής εκτέλεσης της κύριας κατοικίας του οφειλέτη. Η εκτίμηση του ποσού αυτού θα πραγματοποιείται από ειδικό εμπειρογνώμονα, ο οποίος θα ορίζεται από το δικαστήριο. Για το σκοπό αυτό θα συσταθεί σε κατά τόπους ειρηνοδικεία Ειδικό Μητρώο Εμπειρογνωμόνων.

Σε περίπτωση που ο οφειλέτης καθυστερεί την καταβολή των δόσεων που ορίζονται από τον ειρηνοδίκη, με συνέπεια το συνολικό ύψος του ποσού σε καθυστέρηση να υπερβαίνει αθροιστικώς την αξία τριών μηνιαίων δόσεων ετησίως, το αρμόδιο δικαστήριο διατάσσει την ανάκληση της προσωρινής διαταγής με την οποία ορίστηκε η καταβολή των δόσεων, ή την ανάκληση κάθε άλλου προληπτικού ή ανασταλτικού μέτρου. Η αίτηση του πιστωτή για την ανάκληση κατατίθεται στο το αργότερο εντός τεσσάρων μηνών από τη δημιουργία του λόγου ανάκλησης.

Εφόσον υπάρχει ρευστοποιήσιμη περιουσία, η εκποίηση της οποίας κρίνεται απαραίτητη για την ικανοποίηση των πιστωτών, ή όταν το δικαστήριο κρίνει αναγκαίο να παρακολουθήσει και να υποβοηθήσει την εκτέλεση των όρων ρύθμισης των οφειλών για την απαλλαγή του οφειλέτη από τα χρέη ή την εξασφάλιση των συμφερόντων των πιστωτών, ορίζεται εκκαθαριστής.

Οι οφειλέτες των οποίων η κύρια αίτηση εκκρεμεί κατά το χρόνο έναρξης ισχύος του παρόντος νόμου υποχρεούνται εντός 6 μηνών από της ενάρξεως της ισχύος του παρόντος νόμου και εφόσον μέχρι τότε δεν έχει λάβει χώρα συζήτηση της αιτήσεώς τους, να υποβάλλουν στη γραμματεία του δικαστηρίου όπου τηρείται ο φάκελος της αιτήσεώς τους, επικαιροποιημένατα στοιχεία. Η παράλειψη του οφειλέτη να ενημερώσει τα ανωτέρω στοιχεία του φακέλου θεωρείται παράβαση καθήκοντος ειλικρινούς δηλώσεως του άρθρου 10 του ν. 3869/2010.

ΤΙ ΑΛΛΑΖΕΙ ΣΤΑ «ΚΟΚΚΙΝΑ» ΔΑΝΕΙΑ - Ολα τα μυστικά για να γλιτώσετε το σπίτι σας από πλειστηριασμό.
Δύο νέα κριτήρια, μετά το εισόδημα και την αντικειμενική τιμή, προστίθενται στο νόμο Κατσέλη για τις ρυθμίσεις των δανείων και την προστασία της κύριας κατοικίας από τους πλειστηριασμούς.

Πρόκειται για την τρέχουσα αξία πώλησης της στέγης και το σημερινό ύψος του δανείου, καθώς και για τις εύλογες δαπάνες διαβίωσης του νοικοκυριού. Είναι τα «κλειδιά» που θα καθορίζουν τις νέες δανειακές δόσεις των 732.000 νοικοκυριών με στεγαστικά δάνεια που μπορούν να υπαχθούν στον νόμο για τα υπερχρεωμένα φυσικά πρόσωπα, σύμφωνα με τα καινούργια κριτήρια, δηλαδή το ύψος του εισοδήματος και της αντικειμενικής αξία της κύριας στέγης.

Οι αλλαγές αφορούν αφενός 183.000 οικονομικά ευάλωτους δανειολήπτες που μπορούν δυνητικά να καταφύγουν στις διατάξεις του νόμου Κατσέλη, και οι οποίοι θα γλιτώνουν τη στέγη τους από το σφυρί... των δημοπρασιών, ακόμη και με κρατική επιδότηση της δανειακής τους δόσης.

Αυστηροί όροιΓια τους υπόλοιπους 549.000, που επίσης πληρούν τους νέους όρους για να προσφύγουν, οι αλλαγές που συμφώνησαν κυβέρνηση και δανειστές υπόσχονται... τη διαφύλαξη του σπιτιού τους από τους πλειστηριασμούς, αλλά με πολύ αυστηρές όρους.

Τα παραπάνω προκύπτουν από τη χθεσινή συνέντευξη Τύπου των υπουργών Οικονομικών Ευκλείδη Τσακαλώτου και Οικονομίας Γιώργου Σταθάκη, οι οποίοι ταυτόχρονα άφησαν ανοικτό το ενδεχόμενο της πλήρους κατάργησης του νόμου Κατσέλη από την 1η Ιανουαρίου του 2019, ενώ διευκρίνισαν πως στις νέες ρυθμίσεις δεν εμπίπτουν όσοι ήδη έχουν υπαχθεί, καθώς κι εκείνοι που θα σπεύσουν να το πράξουν μέχρι το τέλος του 2015.


Τα μυστικά της ρύθμισης
Τα «κλειδιά» για τη διευθέτηση των οφειλών είναι η εμπορική αξία του ακινήτου και το ύψος του εισοδήματος σε συνδυασμό με τις «εύλογες δαπάνες διαβίωσης», της ΕΛΣΤΑΤ. Αυτά θα καθορίζουν τις νέες δόσεις. Με πιο απλά λόγια, θα προσαρμόζεται η εμπορική αξία του ακινήτου και άρα και του ύψους του δανείου, στις σημερινές τιμές. Η δόση που θα αποφασίζεται θα είναι με τα τωρινά δεδομένα, αλλά αφού πρώτα ληφθούν υπόψη και οι εύλογες δαπάνες διαβίωσης. Να σημειωθεί ότι τα βασικά καθαρά έξοδα (χωρίς φόρους και ασφαλιστικές εισφορές), σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ, για μία τετραμελή οικογένεια είναι στα 1.347 ευρώ μηνιαίως ή 16.162 ετησίως.

Σύμφωνα με το οικονομικό επιτελείο λόγω της ύφεσης και της πτώσης των τιμών τα περισσότερα νοικοκυριά θα έχουν όφελος από τη διαφορά.

Ωστόσο, θολό είναι το τι θα γίνει με τη διαφορά, δηλαδή αν θα διαγράφεται, ή αν θα μετακυλίεται για το μέλλον. Σύμφωνα με τον κ. Σταθάκη, μετά από τρία χρόνια θα διαγράφεται, αλλά και αυτό είναι θέμα δικαστικής απόφασης.

Με τον νέο νόμο Κατσέλη, δημιουργούνται δύο κατηγορίες δανειοληπτών που έχουν τη δυνατότητα να αναζητήσουν τη δικαστική προστασία της κύριας κατοικίας τους και τις ευνοϊκές ρυθμίσεις, ακόμη και με διαγραφή, των οφειλών τους.

Η πρώτη κατηγορία είναι οι οικονομικά ευάλωτοι δανειολήπτες, οι οποίοι εφόσον κάνουν αίτηση υπαγωγής και δεν επιτευχθεί προδικαστικός συμβιβασμός τότε το δικαστήριο αν υπάρχει ρευστοποιήσιμη περιουσία θα μπορεί να αποφασίζει τη δημοπρασία της πλην της κύριας κατοικίας. Θα αποφεύγουν τον πλειστηριασμό της αν η αντικειμενική της αξία είναι μέχρι 120.000 για τον άγαμο, 160.000 ευρώ για το ζευγάρι και 200.000 ευρώ για μία τετραμελή οικογένεια. Επίσης, το μεικτό φορολογητέο εισόδημα δεν υπερβαίνει τις 8.180 ευρώ για έναν άγαμο, τις 13.917 ευρώ για ένα ζευγάρι και τις 20.639 ευρώ για μία οικογένεια με δύο ενήλικες και δύο παιδιά. Τα όρια προσαυξάνονται κατά 3.361 ευρώ ανά παιδί.

Αν η νέα δόση που αποφασίζει το δικαστήριο δεν καλύπτεται από το εισόδημα του νοικοκυριού, τότε το κράτος θα καλύπτει τη διαφορά. Μάλιστα για το 2016 έχει προβλεφθεί κονδύλι 100 εκατ. ευρώ.

Δικαστική διευθέτηση
Η δεύτερη κατηγορία δανειοληπτών που μπορεί να αποζητήσει τη δικαστική διευθέτηση των οφειλών και την προστασία της κύριας κατοικίας τους είναι όσοι έχουν σπίτι με αντικειμενική αξία μέχρι 180.000 ευρώ για τον άγαμο, 220.000 ευρώ για το ζευγάρι και 260.000 ευρώ για μια τετραμελή οικογένεια. Επίσης, το μεικτό φορολογητέο εισόδημα να μην ξεπερνά τις 13.906 ευρώ για τον άγαμο, 23.569 ευρώ για το ζευγάρι και 35.086 ευρώ για την οικογένεια με δύο παιδιά. Τα όρια προσαυξάνονται κατά 5.714 ευρώ ανά παιδί. Και για αυτούς προβλέπεται η ίδια διαδικασία, δηλαδή, υποβάλλουν αίτηση στο ειρηνοδικείο.

Επιδιώκουν πρώτα προδικαστικό συμβιβασμό και αν αυτός δεν πετύχει, τότε ζητούν απόφαση δικαστηρίου. Το ειρηνοδικείο μπορεί να αποφασίσει τη ρευστοποίηση της ακίνητης περιουσίας, εφόσον υπάρχει, πλην της κύριας κατοικίας. Αυτή διασώζεται, εφόσον η δόση που αποφασίζεται μπορεί να καλυφθεί από το εισόδημα και τις εύλογες δαπάνες διαβίωσης. Αν αυτό δεν συμβεί, τότε οι δανειολήπτες της κατηγορίας δεν διασφαλίζουν την κύρια κατοικία τους και αναζητούν λύση με την τράπεζα βάσει του Κώδικα Δεοντολογίας της Τράπεζας της Ελλάδας.

Είναι χαρακτηριστικό, πως τα καθαρά βασικά έξοδα μίας τετραμελούς οικογένειας, σύμφωνα με τις εύλογες δαπάνες διαβίωσης της ΕΛ.ΣΤΑΤ, είναι στα 16.162 ευρώ. Αν από το μεικτό εισόδημα της ίδιας οικογένειας, που ορίζει το νέο νομοσχέδιο, τα 35.086 ευρώ αφαιρεθεί περίπου το 30% φορολογικών και ασφαλιστικών εισφορών, τότε απομένει καθαρό εισόδημα της τάξης των 24.560 ευρώ. Από αυτό αν αφαιρεθούν τα 16.162 ευρώ δαπανών διαβίωσης τότε απομένουν 8.398 ευρώ ετησίως για να καλύψουν τη νέα δόση του δανείου. Και σε αυτήν την περίπτωση, μπορεί ο δανειολήπτης να έχει το περιθώριο να πληρώνει τη νέα δόση, αλλά στην περίπτωση που το εισόδημα είναι χαμηλότερο από 35.086 ευρώ, τότε δεν είναι σίγουρο πως θα μπορεί να την καλύψει.

«Ψιλά γράμματα»
Ετσι, στα «ψιλά γράμματα» του νέου νόμου Κατσέλη, είναι κατά πόσο, ιδίως στη δεύτερη κατηγορία των δανειοληπτών, η νέα δόση θα μπορεί να καλύπτεται από το εισόδημα αφού υπολογιστούν οι εύλογες δαπάνες διαβίωσης. Και αυτό επειδή για τα δάνεια αυτών των οφειλετών οι δόσεις ήταν πολύ υψηλές και η όποια απομείωσή τους, δεν είναι βέβαιο αν θα μπορούν να καλυφθούν. Επίσης το επίπεδο της αξίας του ακινήτου και του δανείου θα ορίζεται από ανεξάρτητο εκτιμητή. Τα δεδομένα του θα λαμβάνει υπόψη το Ειρηνοδικείο προκειμένου να εκδίδει απόφαση για τη νέα δόση.

Παρασκευή, 23 Οκτωβρίου 2015

ΞΕΝΑ FUNDS ΜΠΑΙΝΟΥΝ ΑΠΟ ΤΗΝ... ΠΙΣΩ ΠΟΡΤΑ - Κερδοσκοπικοί «γύπες» πάνω από τα σπίτια των Ελλήνων.
Τον... δρόμο για την είσοδο και στην ελληνική αγορά ξένων κερδοσκοπικών funds αλλά και εταιρειών συμβούλων διαχείρισης ακινήτων ανοίγουν οι αξιώσεις των εκπροσώπων των Θεσμών για την απελευθέρωση των πλειστηριασμών της κύριας κατοικίας.

Το «κουαρτέτο» επέμενε και χθες στις πολύωρες διαπραγματεύσεις με τους υπουργούς Οικονομικών Ευκλείδη Τσακαλώτο και Οικονομίας Γιώργο Σταθάκη στον προσδιορισμό κριτηρίων με πολύ χαμηλά όρια ως προς την αντικειμενική αξία, το ύψος του εισοδήματος και το σύνολο των οφειλών που πρέπει να πληρούν οι δανειολήπτες, οι οποίοι προσφεύγουν στον «νόμο Κατσέλη», ώστε να πετυχαίνουν την εξαίρεση της κύριας κατοικίας από τη ρευστοποίηση της υπόλοιπης ακίνητης περιουσίας για τη διευθέτηση των χρεών τους.

Οι σκληρές προτάσεις των δανειστών αφορούν μόνο τα νοικοκυριά που βρίσκονται κάτω από τα όρια της φτώχειας, ενώ ένα από τα σενάριά τους που επαναφέρουν τεχνηέντως για να ασκήσουν πίεση στην ελληνική πλευρά -αυτό της προστασίας κύριας κατοικίας με αντικειμενική αξία έως τα 70.000 ευρώ- καλύπτει μόλις το 20% των ιδιοκτητών.


Οι δύο πλευρές ανανέωσαν το ραντεβού τους για σήμερα το μεσημέρι, ενώ πηγές της ελληνικής κυβέρνησης δεν απέκλειαν το ενδεχόμενο στην περίπτωση που δεν επιτευχθεί και σήμερα συμφωνία να αναζητηθεί λύση σε ανώτατο πολιτικό επίπεδο.

Η επιμονή του «κουαρτέτου», όπως αναφέρουν πηγές, κρύβει τις προθέσεις τους σε συνδυασμό και με τις πρόσφατες τροποποιήσεις του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας για δημοπρασίες ακινήτων με ταχείς διαδικασίες, στη δημιουργία μίας νέας αγοράς στην ελληνική οικονομία. Σύμφωνα με πληροφορίες, η απελευθέρωση των πλειστηριασμών κύριας κατοικίας των δανειοληπτών, έχει στόχο την περαιτέρω πτώση των τιμών των ακινήτων. Έτσι, οι τράπεζες θα βρεθούν αναγκασμένες, όπως σημειώνουν οι ίδιες πηγές που συμμετέχουν στις διαπραγματεύσεις με τους δανειστές τα τελευταία χρόνια, να βγάλουν μαζικά στο σφυρί... ακίνητα.


Επειδή, όμως, συμπληρώνουν οι ίδιοι κύκλοι, δεν έχουν τέτοια τεχνογνωσία, θα προσφύγουν σε δύο λύσεις: Η πρώτη θα αφορά την πρόσληψη ξένων συμβουλευτικών εταιρειών (στην Ελλάδα δεν υπάρχουν τέτοιες επιχειρήσεις) και η δεύτερη θα είναι η πώληση «κόκκινων» δανείων σε distress funds με πολύ χαμηλή ονομαστική τιμή, μόνο και μόνο για να ελαφρύνουν τα χαρτοφυλάκιά τους. Φυσικά δεν αποκλείεται να συμβούν και οι δύο λύσεις.

Έτσι, δημιουργείται μία νέα αγορά, όπου ξένα κερδοσκοπικά κεφάλαια και εταιρικά σχήματα θα αγοράζουν σε πολύ χαμηλές τιμές διαμερίσματα, τα οποία είτε θα τα ενοικιάζουν ακόμη και στους πρώην ιδιοκτήτες τους προκειμένου να μένουν μέσα έναντι εντός συμβολικού τιμήματος, είτε θα μεταπωλούν τα «φιλέτα» σε υψηλότερες εισοδηματικά τάξεις. Η πρώτη υψηλή ζήτηση που θα προκληθεί λόγω των πολύ χαμηλών τιμών πώλησης θα προκαλέσει άνοδο των αξιών και έτσι τα funds και οι εταιρείες διαχείρισης ακινήτων θα κερδίζουν ακόμη περισσότερα.

Tο επιχείρημα τους
Το «κουαρτέτο» των θεσμών επισήμως στις διαπραγματεύσεις δεν μιλά ανοικτά για αυτή τη νέα αγορά. Το βασικό τους επιχείρημα είναι πως αν δεν υπάρχουν χαμηλά όρια προστασίας της κύριας κατοικίας, τότε δεν θα πληρώνει κανείς το δάνειό του.

Στον αντίποδα, η ελληνική πλευρά αντιτείνει πως μία απελευθέρωση των πλειστηριασμών θα προκαλούσε νέο και μεγαλύτερο σοκ στην ελληνική κοινωνία όταν τα χρόνια της ύφεσης έχει χάσει το 25% του ΑΕΠ, τα εισοδήματα έχουν μειωθεί κατά 40% και η ανεργία έχει εκτιναχθεί στο 26%.

Οι δύο υπουργοί στις διαπραγματεύσεις επιμένουν πως από την ύφεση δεν έχουν πληγεί μόνο τα χαμηλά εισοδηματικά στρώματα αλλά και τα μεσαία.

Οι διαπραγματεύσεις ανάμεσα στο οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης και τους θεσμούς έχουν φτάσει στα όρια της εμπλοκής. Και αυτό είναι ενδεικτικό από τις προτάσεις που έχουν παρουσιάσει οι δύο πλευρές.

Πιο συγκεκριμένα το «κουαρτέτο» των Θεσμών προτείνει να προστατεύεται η κύρια κατοικία των δανειοληπτών που προσφεύγουν στον νόμο Κατσέλη, εφόσον αυτοί πληρούν σωρευτικά τα ακόλουθα κριτήρια:

1. Η αντικειμενική αξία της κύριας κατοικίας δεν ξεπερνά τις 120.000 ευρώ (πρώτο σενάριο) ή τις 70.000 ευρώ (δεύτερο σενάριο).

2. Το εισόδημα για ένα άτομο να είναι μέχρι 8.180 ευρώ, για ένα ζευγάρι έως 13.917 ευρώ, ενώ τα προαναφερόμενα όρια προσαυξάνονται κατά 3.350 ευρώ για κάθε παιδί, μέχρι τρία παιδιά.

3. Το σύνολο οφειλών να είναι μέχρι 120.000 ευρώ.

Η ελληνική κυβέρνηση επιμένει στα ακόλουθα κριτήρια που θα πρέπει οι δανειολήπτες να πληρούν ώστε να εξαιρείται η κύρια κατοικία από τη ρευστοποίηση της υπόλοιπης ακίνητης περιουσίας:

1. Η αντικειμενική αξία της κύριας κατοικία να μην είναι πάνω από 200.000 ευρώ για ένα άτομο, τις 250.000 ευρώ για ένα ζευγάρι, ενώ τα όρια αυτά να προσαυξάνονται κατά 25.000 ευρώ για κάθε παιδί, μέχρι τρία παιδιά.

2. Το οικογενειακό εισόδημα να μην ξεπερνά τις 35.000 ευρώ, ετησίως.

3. Το σύνολο των οφειλών να είναι μέχρι τις 200.000 ευρώ.

Το σχέδιο
Η επιμονή του «κουαρτέτου», όπως αναφέρουν πηγές, κρύβει τις προθέσεις τους για τη δημιουργία μίας νέας αγοράς στην ελληνική οικονομία. Σύμφωνα με πληροφορίες, η απελευθέρωση των πλειστηριασμών κύριας κατοικίας των δανειοληπτών, έχει στόχο την περαιτέρω πτώση των τιμών των ακινήτων. Έτσι, οι τράπεζες θα βρεθούν αναγκα- σμένες, όπως σημειώνουν οι ίδιες πηγές που συμμετέχουν στις διαπραγματεύσεις με τους δανειστές τα τελευταία χρόνια, να βγάλουν μαζικά στο σφυρί... ακίνητα.

Το κέρδος
Η πρώτη υψηλή ζήτηση που θα προκληθεί λόγω των πολύ χαμηλών τιμών πώλησης θα προκαλέσει άνοδο των αξιών και έτσι τα funds και οι εταιρείες διαχείρισης ακινήτων θα κερδίζουν ακόμη περισσότερα.

Πέμπτη, 22 Οκτωβρίου 2015

Ρώσοι αναζητούν πολυτελή ακίνητα και εξοχικές κατοικίες στην Ελλάδα.Σύμφωνα με ρεπορτάζ του Forbes, Ρώσοι επενδυτές, αναζητώντας κάπου να τοποθετήσουν τα χρήματά τους μακριά από την Ρωσία και την τρέχουσα οικονομική της κρίση, ψάχνουν πολυτελή ακίνητα και εξοχικές κατοικίες στην Ελλάδα καθώς οι τιμές έχουν πέσει κατά 50% από το 2009.
Αναλυτικότερα, σύμφωνα με το άρθρο, το οποίο συνοδεύεται και με γράφημα από την Τράπεζα της Ελλάδας που δείχνει τη βουτιά στις τιμές των ακινήτων τα τελευταία χρόνια "Οι σχέσεις ανάμεσα στη Ρωσία και την Ελλάδα είναι έτσι και αλλιώς ισχυρές και έγιναν ακόμη περισσότερο με τη συμφωνία του αγωγού φυσικού αερίου. Επομένως, δεν προκαλεί έκπληξη ότι πολλοί Ρώσοι επενδυτές ενδιαφέρονται εντόνως για την Ελλάδα. Πριν από κάποια χρόνια, ανάλογο ενδιαφέρον είχαν δείξει για το Λονδίνο και άλλα στρατηγικά σημεία στην Ευρώπη και τις ΗΠΑ"
Παράλληλα, τονίζει ότι από το τρίτο τρίμηνο του 2008 έως τις μέρες μας, οι συνολικές τιμές των ακινήτων στην Ελλάδα έχουν πέσει κατά μέσο όρο κοντά στο 40%. Ωστόσο, σημειώνει ότι ενώ οι επενδυτές από πολλές χώρες διερωτούνται γιατί το αν μια επένδυση στην Ελλάδα θα είναι επισφαλής, καθώς η χώρα μπορεί κάποια στιγμή να αποχωρήσει από την Ευρωζώνη, οι Ρώσοι δεν δείχνουν να συμμερίζονται τις ανησυχίες των άλλων επενδυτών.
Τέλος, το άρθρο σημειώνει πως ο συνδυασμός της συνεχιζόμενης πτώσης των τιμών των ακινήτων, η υψηλή φορολογία και τα capital controls, δημιουργούν πολλά προβλήματα στο ελληνικό real estate, αλλά και συνολικά στην οικονομία της. Η πολιτική συγκυρία παίζει καθοριστικό ρόλο στον ευαίσθητο τομέα του real estate αλλά η πρόσφατη ψήφιση των προαπαιτούμενων, είναι ένα καλό σημάδι, αλλά αν δεν βρει συνέχεια και η χώρα συνεχίσει να έχει προβλήματα, τότε, ακόμη και οι Ρώσοι επενδυτές θα αναζητήσουν άλλους προνομιακούς τόπους για να επενδύσουν τα χρήματά τους.

ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΛΕΞΙΑΔΗ - Τέλος ο ΕΝΦΙΑ. Ερχεται ο... ΦΑΠ με αφορολόγητο, πιθανότατα, 50.000 ευρώ.Την αντικατάσταση του ΕΝΦΙΑ με ένα δικαιότερο φόρο, που θα επιβάλλεται στο σύνολο της περιουσίας και όχι ξεχωριστά σε κάθε ακίνητο, προαναγγέλλει ο αναπληρωτής υπουργός Οικονομικών Τρ. Αλεξιάδης. Υπογραμμίζει ότι ο νέος φόρος θα έχει τα χαρακτηριστικά του Φόρου Ακίνητης Περιουσίας (ΦΑΠ) με μικρό αφορολόγητο όριο.

Όπως αναφέρει ο υπουργός σε συνέντευξή του στην Καθημερινή «Δεν έχουμε καμία υποχρέωση για ΕΝΦΙΑ το 2016. Η συμφωνία μάς υποχρεώνει στην εφαρμογή τριών πραγμάτων: Πρώτον, στην είσπραξη από τα ακίνητα 2,65 δισ. ευρώ. Δεν μας υποχρεώνει σε βεβαίωση 3,3 δισ. ευρώ. Δεύτερον, στον φόρο στην ακίνητη περιουσία και τρίτον, στην εναρμόνιση μέσα στο 2016 και εφαρμογή από το 2017 νέου συστήματος που θα προβλέπει την αντικατάσταση των αντικειμενικών αξιών από εμπορικές τιμές. Ωστόσο, η δική μας πρόταση είναι ότι πρέπει να εφαρμοσθεί το Σύνταγμα χωρίς διακρίσεις και να συμμετέχουμε στα φορολογικά βάρη αναλογικά με τις δυνάμεις μας. Δεν είναι δυνατόν ένα ακίνητο κατασκευής του 1970 στη Νίκαια, εμπορικής αξίας 50.000 ευρώ, να πληρώνει ΕΝΦΙΑ και το ακίνητο ενός Ελληνα φορολογουμένου στο Λονδίνο αξίας 3 εκατ. ευρώ να μην πληρώνει συμβολικά ένα ευρώ ΕΝΦΙΑ»

Όπως υποστηρίζει ο ΕΝΦΙΑ είναι μία λανθασμένη φορολογική διαδικασία. «Θεωρώ λάθος να υπάρχουν δύο φόροι ενσωματωμένοι σε έναν για το ίδιο αντικείμενο. Μπορούμε να κάνουμε αυτό που κάνουν άλλες χώρες και να είναι πιο δίκαιος και πιο αναλογικός. Πρέπει να θεσπιστεί ένα αφορολόγητο έστω και πολύ χαμηλό. Για παράδειγμα, για ακίνητο εμπορικής αξίας 50.000 ευρώ δεν χρειάζεται να πληρώνεις φόρο στο Δημόσιο, ας υπάρχουν μόνο τα τέλη αυτοδιοίκησης. Από εκεί και πέρα, ο νέος φόρος πρέπει να έχει προοδευτική κλίμακα και να επιβάλλεται στο σύνολο της περιουσίας. Να μεταφέρει το φορολογικό βάρος στις υψηλές και πολύ υψηλές περιουσίες. Επιστρέφουμε, δηλαδή, στη βασική ιδέα του Φόρου Ακίνητης Περιουσίας: φόρος στο σύνολο της περιουσίας και όχι σε κάθε ακίνητο».

Αναφορικά με τη φορολόγηση των εισοδημάτων επισημαίνει ότι μία καλή λύση θα είναι η ενσωμάτωση να μην επιβαρύνει το κάτω μέρος της σημερινής εισφοράς αλληλεγγύης και να μεταφερθεί περισσότερο βάρος στο πάνω μέρος της εισφοράς. «Η νέα κλίμακα για τα εισοδήματα του 2016 θα γίνει προοδευτικότερη με περισσότερα κλιμάκια. Το αφορολόγητο όριο (των 9.550 ευρώ) είναι λογικό και δεν πρέπει να κατεβεί άλλο. Θα πρέπει να δούμε, όμως, πώς θα συνδυάσουμε το αφορολόγητο με άλλα πράγματα, όπως για παράδειγμα με το πλαστικό χρήμα. Δηλαδή, γιατί να έχουν ίδιο αφορολόγητο δύο πολίτες που ο ένας μαζεύει με πλαστικό χρήμα και προσφέρει τον ΦΠΑ την επόμενη μέρα στα ταμεία του Δημοσίου, ενώ ο άλλος επιλέγει να το κάνει με άλλον τρόπο, που σημαίνει ότι χάνω από εκεί; Να δώσουμε κίνητρο σε αυτόν που χρησιμοποιεί κάρτες».

ΕΩΣ ΤΙΣ 30 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ Η Α' ΔΟΣΗ - Εφτασε η «λυπητερή»: Ανέβηκαν στο Taxisnet τα πρώτα εκκαθαριστικά του ΕΝΦΙΑ - Ποιοι δικαιούνται έκπτωση ή απαλλαγή.
Από το πρωί της Τετάρτης άρχισαν να αναρτώνται στο taxisnet των πρώτα νέα εκκαθαριστικά του ΕΝΦΙΑ.
Έως το μεσημέρι θα ολοκληρωθεί η διαδικασία, ενώ οι φορολογούμενοι θα ενημερώνονται για το ποσόν που θα πρέπει να πληρώσουν, βάζοντας τον προσωπικό τους κωδικό στο taxisnet (www.gsis.gr) να επιλέξουν την εφαρμογή υποβολής Ε9.

Η διαδικασία ανάρτησης ξεκίνησε από τη Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων και όπως ενημερώνει το Taxis είναι σε εξέλιξη: «Σταδιακή ανάρτηση πράξεων διοικητικού προσδιορισμού Ενιαίου Φόρου Ιδιοκτησίας Ακινήτων (Εν.Φ.Ι.Α.) και αποφάσεων χορήγησης έκπτωσης ή μείωσης του φόρου»
Στη συνέχεια θα πρέπει να εισέλθουν στην εφαρμογή περιουσιολογίου, να επιλέξουν το έτος 2015 και να κάνουν κλικ στη συνέχεια στην επιλογή «εκτύπωση εκκαθαριστικού».
Στα «Στοιχεία Δόσεων» μπορούν να δούν ότι το ποσό που ΕΝΦΙΑ είναι κατανεμημένο σε πέντε μηνιαίες δόσεις με την πρώτη έως το τέλος Οκτωβρίου και την τελευταία έως το τέλος Φεβρουαρίου 2016.

Περισσότεροι από 6 εκατ. ιδιοκτήτες θα κληθούν μέσα στα επόμενα 24ωρα να βάλουν βαθιά το χέρι στην τσέπη για την πληρωμή του.

Η 1η δόση θα πρέπει να πληρωθεί σχεδόν αμέσως ως τις 30 Οκτωβρίου. Αν καθυστερήσει ο φορολογούμενος να πληρώσει έστω και μία ημέρα, θα επιβαρυνθεί με προσαυξήσεις 0,73% για κάθε μήνα που θα περνάει από την καταληκτική ημερομηνία πληρωμής της κάθε δόσης.

Οι επόμενες τέσσερις δόσεις θα πληρωθούν αντίστοιχα στα τέλη των επόμενων μηνών, με την τελευταία να πρέπει να καταβληθεί ως τα τέλη Φεβρουαρίου.

Επίσης με ΕΝΦΙΑ θα επιβαρυνθούν όσοι διατηρούν ενοικιαζόμενα δωμάτια.

Ποιοι δικαιούνται έκπτωση ή απαλλαγή

Εκπτωση 20% προβλέπεται για κενά και μη ηλεκτροδοτούμενα ακίνητα καθ' όλη τη διάρκεια του 2014. Αυτό αποδεικνύεται από το Εντυπο Ε2 αλλά και από το ρολόι της ΔΕΗ.

Εκπτωση 50% χορηγείται σε οικονομικά αδυνάμους εφόσον συντρέχουν σωρευτικά τα εξής:

α) Το συνολικό φορολογητέο οικογενειακό εισόδημα του προηγούμενου έτους δεν είναι πάνω από 9.000 ευρώ. Το ποσό αυτό αυξάνεται κατά 1.000 ευρώ για τον/τη σύζυγο και κάθε εξαρτώμενο μέλος.

β) Το σύνολο της επιφάνειας των κτισμάτων δεν είναι πάνω από 150 τ.μ.

γ) Η συνολική αξία της ακίνητης περιουσίας, όπως αυτή προσδιορίζεται για τον υπολογισμό του συμπληρωματικού φόρου, δεν ξεπερνά το ποσό των 85.000 ευρώ για τον άγαμο, των 150.000 ευρώ για τον έγγαμο και τον ή τη σύζυγό του ή τη μονογονεϊκή οικογένεια με ένα εξαρτώμενο τέκνο και των 200.000 ευρώ για τον έγγαμο, τον ή τη σύζυγό του και τα εξαρτώμενα τέκνα τους ή τη μονογονεϊκή οικογένεια με δύο εξαρτώμενα τέκνα.

Εκπτωση 100% χορηγείται σε τριτέκνους, πολυτέκνους και άτομα με αναπηρία από 80% και πάνω εφόσον υπάρχουν σωρευτικά οι εξής προϋποθέσεις:

α) Το φορολογητέο οικογενειακό εισόδημα του προηγούμενου έτους δεν είναι πάνω από 12.000 ευρώ. Το ποσό αυτό αυξάνεται κατά 1.000 ευρώ για τον/τη σύζυγο και κάθε εξαρτώμενο μέλος.

β) Το σύνολο της επιφάνειας των κτισμάτων δεν είναι πάνω από 150 τ.μ.

Για να πάρει κάποιος έκπτωση ή απαλλαγή υπολογίζονται στα συνολικά εισοδήματα και αφορολόγητα επιδόματα, όπως είναι το επίδομα ανεργίας, το οικογενειακό επίδομα, το επίδομα τριτέκνων - πολυτέκνων, η διαφορά του τεκμαρτού εισοδήματος με το πραγματικό, το ΕΚΑΣ χαμηλοσυνταξιούχων, το φοιτητικό επίδομα, οι αποζημιώσεις απόλυσης, οι μισθοί, συντάξεις και πάγια αντιμισθία ολικά τυφλών και κινητικά αναπήρων σε ποσοστό άνω του 80%.

Τρίτη, 20 Οκτωβρίου 2015

Κόκκινα δάνεια: Εφιάλτης! Μισό εκατομμύριο Έλληνες χάνουν τα σπίτια τους!
- Με τις νέες ρυθμίσεις εκατοντάδες χιλιάδες ακίνητα βγαίνουν στο σφυρί!
- Οικογένειες ολόκληρες θα ξεσπιτωθούν αφού χαμηλώνει ο πήχυς της προστασίας της πρώτης κατοικίας
- Πάνω από 100.000 κόκκινα στεγαστικά είναι στην διακεκαυμένη ζώνη
- Πληροφορίες newsit.gr: από ποιό ποσό και πάνω θα βγαίνει σε πλειστηριασμό η πρώτη κατοικία
- Πως θα αλλάζουν χέρια οι επιχειρήσεις που έχουν "κόκκινα δάνεια"
- Όλο το σχέδιο που θα οριστικοποιηθεί σήμερα σε σύσκεψη υπο τον Αλέξη Τσίπρα

Τραγικές συνέπειες αναμένεται να έχουν τα νέα δεδομένα για τα κόκκινα δάνεια και την προστασία της πρώτης κατοικίας από πλειστηριασμούς. Όπως δήλωσε στα Παραπολιτικά 90,1 και στο Νίκο Ευαγγελάτο ο δικηγόρος με ειδίκευση στα κόκκινα δάνεια, Γιώργος Νικολακόπουλος, 200.000 οικογένειες που είχαν πάρει στεγαστικό δάνειο το οποίο πλέον δεν μπορούν να αποπληρώσουν αφού έχουν προχωρήσει οι δικαστικές διαδικασίες, κινδυνεύουν να χάσουν τα σπίτια τους.

Είπε ακόμα ότι μέσα σε αυτές τις περιπτώσεις είναι στην πλειοψηφία τους δανειολήπτες με στεγαστικά δάνεια αλλά και κάποια καταναλωτικά ή πιστωτικές κάρτες. Ο κ. Νικολακόπουλος είπε ακόμα ότι με την αυστηροποίηση των προϋποθέσεων για την προστασία της πρώτης κατοικίας με βάση το νόμο Κατσέλη που έχει ήδη ξεκινήσει, ένα μεγάλο μέρος αυτών δεν θα έχει καμία προστασία μέσω του Νόμου Κατσέλη ή μέσω του Κώδικα Δεοντολογίας. Από αυτές τις 200.000 οι μισοί και παραπάνω είναι στην διακεκαυμένη ζώνη. Είναι ένα πλήθος δανειοληπτών που κινδυνεύουν άμεσα και περνούν τις 100.000! Σημείωσε μάλιστα ότι αν κάνουμε τον πολλαπλασιασμό επι τρία - με έναν μέσο όρο οικογένειας - τότε, μιλάμε για 300.000 Έλληνες που κινδυνεύουν να χάσουν τα σπίτια τους!

Κι αυτό, όπως είπε ο κ. Νικολακόπουλος, γιατί δεν έχουν γίνει οι μειώσεις των αντικειμενικών αξιών παρά τις αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας. Σημείωσε μάλιστα ότι η πλειοψηφία αυτών των ανθρώπων ήταν καλόπιστοι και συνεπείς δανειολήπτες και δεν ήταν μπαταχτσήδες οι οποίοι έφαγαν τα χρήματα από τις τράπεζες και τώρα έχουν μειωθεί οι μισθοί τους ή έχουν μείνει άνεργοι και το μόνο τους αποκούμπι είναι το σπίτι τους. Αν το χάσουν κι αυτό θα θρηνήσουμε θύματα. Πρόσθεσε επίσης ότι οι άνθρωποι αυτοί που έχουν ήδη καταβάλλει μεγάλα ποσά στις τράπεζες όχι μόνο θα χάσουν το ακίνητό τους αλλά και όσα χρήματα έχουν δώσει μέχρι σήμερα. Σε έναν ενδεχόμενο πλειστηριασμό, ο πλειοδότητς θα δώσει ελάχιστα για να το αποκτήσει επειδή έχουν πέσει οι τιμές και έτσι ο άνθρωπος που χάνει το σπίτι του βρίσκεται ακόμα χρεωμένος! Επίσης, θα κινδυνεύει και η υπόλοιπη περιουσία των εγγυητών και θα ζήσουμε εικόνες Ισπανίας.

Ο εφιάλτης όμως δεν τελειώνει εδώ. Στην ίδια κατηγορία είναι και όσοι έχουν πάρει επιχειρηματικά δάνεια. Όπως είπε ο κ. Νικολακόπουλος, ο επιχειρηματίας που καλόπιστα έβαλε υποθήκη το σπίτι του βρίσκεται σε δυσμενέστερη θέση. Είπε ακόμα ότι με βάση τα στοιχεία που υπάρχουν τα προσημειωμένα ακίνητα είναι περίπου 50.000. «Είναι οικογένειες που έχουν υπογράψει όλοι. Δεν έδωσαν αέρα στην τράπεζα και αντί να τους επιβραβεύσει τους παίρνει την επιχείρηση αλλά και το σπίτι τους!»

Συνοψίζοντας, συνολικά 150.000 σπίτια κινδυνεύουν να βγούν άμεσα στο σφυρί και αν και αυτό το πολλαπλασιάσει επι τρία κοντεύουμε το μισό εκατομμύριο!
Κόκκινα δάνεια: Μόνο για στεγαστικά η προστασία της πρώτης κατοικίας - Το όριο

Τέρμα η προστασία της πρώτης κατοικίας που έχει δοθεί ως εγγύηση για τη χορήγηση επιχειρηματικών δανείων. Σύμφωνα με πληροφορίες του newsit.gr «ο κύβος ερρίφθη» και η προστασία από πλειστηριασμούς αφορά μόνο στα στεγαστικά δάνεια και την πρώτη κατοικία με αντικειμενική αξία ως 300.000 ευρώ (από 375.000 που ήταν το όριο στο νόμο Κατσέλη).

Οσον αφορά στα επιχειρηματικά δάνεια θα ακολουθηθεί ένα μοντέλο αναδιοργάνωσης και εξυγίανσης των επιχειρήσεων, που σε πάρα πολλές περιπτώσεις, οι σημερινοί ιδιοκτήτες θα χάσουν τις επιχειρήσεις τους.

Το μοντέλο σε γενικές γραμμές θα λειτουργεί ως εξής: Η τράπεζα θα καλεί τον επιχειρηματία που χρωστά δάνεια και θα του προτείνει να βάλει χρήματα στην επιχείρησή του. Αν αυτό το κάνει, τότε θα συμμετέχει και η ίδια η τράπεζα είτε με χορήγηση νέου δανείου, είτε με ρύθμιση του παλιού ή και με τους δύο τρόπους, ώστε το νέο σχήμα να είναι βιώσιμο και να μην πνίγεται από το χρέος προς την τράπεζα.

Στην περίπτωση που ο επιχειρηματίας αρνηθεί τότε η τράπεζα θα κάνει συμφωνία με επενδυτή που ενδιαφέρεται να επενδύσει και που η ίδια θα έχει βρει, ο παλιός επιχειρηματίας θα χάνει την επιχείρησή του ή θα διατηρεί ένα πολύ μικρός ποσοστό στο μετοχικό κεφάλαιο (ανάλογα με την περίπτωση) και ουσιαστικά η ιδιοκτησία της επιχείρησης και το μάνατζμεντ θα περνά στα χέρια του νέου επενδυτή. Το μοντέλο αυτό ανοίγει την πόρτα να μπουν στην ελληνική οικονομία και funds που ειδικεύονται στις αναδιαρθρώσεις επιχειρήσεων και στην είσπραξη των"κόκκινων δανείων".

Οι ρυθμίσεις αυτές θα περιλαμβάνονται στο νομοσχέδιο για την ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών που θα οριστικοποιηθεί κατά τη σημερινή συνεδρίαση του ΚΥΣΟΙΠ και του ΚΥΣΚΟΙΠ με τη συμμετοχή για πρώτη φορά και του πρωθυπουργού Αλέξη Τσίπρα.

Τέλος, αξίζει να επισημανθεί ότι οι τελικές αποφάσεις θα ληφθούν ύστερα από διαπραγματεύσεις με το κουαρτέτο, το οποίο σημειωτέον θέλει χαμηλότερο όριο "προστασίας" της πρώτης κατοικίας από "κόκκινα" στεγαστικά δάνεια, ενώ επιθυμεί διακαώς την αναδιάρθρωση των ελληνικών επιχειρήσεων με την είσοδο νέων επενδυτών.

Παρασκευή, 16 Οκτωβρίου 2015

Τα νέα σενάρια για τους φόρους στα ενοίκια.Νέα σενάρια για την φορολόγηση των ακινήτων.Προς το παρόν, οι συντελεστές φορολόγησης των εισοδημάτων από ενοίκια θα παραμείνουν στο 11% για εισοδήματα έως 12.000 ευρώ και στο 33% για υψηλότερα. Είναι σε εξέλιξη η διαπραγμάτευση με τα τεχνικά κλιμάκια για το θέμα της φορολόγησης των ενοικίων, επισημαίνοντας ότι η αύξηση των φορολογικών συντελεστών δεν είναι στα προαπαιτούμενα. Σύμφωνα με πληροφορίες, η σχετική διάταξη θα επανέλθει τροποποιημένη στο φορολογικό νομοσχέδιο του Νοεμβρίου. Η νέα κλίμακα, όπως αναφέρουν στελέχη του οικονομικού επιτελείου, θα είναι προοδευτική με περισσότερα κλιμάκια, μεταφέροντας το βάρος στα υψηλότερα εισοδήματα. Με αυτόν τον τρόπο δεν χρειάζεται να αλλάξει ο στόχος του προϋπολογισμού που προβλέπει την είσπραξη 200 εκατ. ευρώ από την αύξηση της φορολογίας στα εισοδήματα από ενοίκια. Πάντως, η κυβέρνηση σε όλα τα θέματα που άπτονται των ακινήτων (ΕΝΦΙΑ και συμπληρωματικό φόρο) σκοπεύει να μετατοπίσει το βάρος στις μεσαίες και μεγάλες ιδιοκτησίες. Οσον αφορά τα ανείσπρακτα ενοίκια, το υπουργείο αναμένεται να τροποποιήσει τη διάταξη που θα ξεκαθαρίζει το τοπίο, ωστόσο ακόμη δεν είναι σαφές αν αυτό θα γίνει μέχρι την Παρασκευή (οπότε και θα ψηφιστεί το νομοσχέδιο) ή σε επόμενο χρόνο. Ενα από τα σενάρια που εξετάζονται είναι η φορολόγηση των ενοικίων να γίνεται στον χρόνο κατά τον οποίο θα εισπραχθούν. Για παράδειγμα, χρωστούμενο ενοίκιο του 2015 εφόσον καταβληθεί το 2016 να φορολογείται με τις δηλώσεις που θα υποβληθούν για τα εισοδήματα του 2016. Εναλλακτικά εξετάζεται η αναγραφή σε ειδικό κωδικό της δήλωσης πως υπάρχει επισφαλής απαίτηση. Αιτιολογώντας την απόφαση για μη εκχώρηση των ενοικίων στο Δημόσιο, ο κ. Αλεξιάδης αναφέρθηκε στις ληξιπρόθεσμες οφειλές που τα χρόνια των μνημονίων εκτινάχθηκαν από τα 31 στα 81 δισ. ευρώ. Μάλιστα, το διάστημα 2013 - 2014 υπήρχε αύξηση των ληξιπρόθεσμων κατά 1,2 δισ. ευρώ τον μήνα, ωστόσο το 2015 υπάρχει –σύμφωνα με τον αναπληρωτή υπουργό– βελτιωμένη κατάσταση.

ΚΥΑ για τα δικαιολογητικά για ένταξη στο «νόμο Κατσέλη».Κοινή υπουργική απόφαση που δημοσιεύτηκε αργά χθες το βράδυ σε ΦΕΚ, καθορίζει τα δικαιολογητικά που πρέπει να προσκομιστούν προκειμένου να τηρηθεί το γράμμα του μνημονιακού νόμου που ψηφίστηκε τον Αύγουστο.

Αναλυτικότερα, καλούνται οι οφειλέτες που έχουν προσφύγει στον νόμο 3869/2010 -γνωστό και ως νόμο Κατσέλη- προκειμένου να προστατεύσουν την περιουσία τους από τις κατασχέσεις, να προσκομίσουν σειρά δικαιολογητικών. Όσοι εντός μηνών δεν προσκομίσουν στις γραμματείες των δικαστηρίων τα δικαιολογητικά, θα χάνουν τη ρύθμιση αλλά και το δικαίωμα υποβολής νέας αίτησης υπαγωγής για τουλάχιστον δύο χρόνια.

Δείτε παρακάτω ποια ακριβώς είναι τα δικαιολογητικά και τι αναφέρει η σχετική διάταξη:
"Οι οφειλέτες των οποίων η κύρια αίτηση εκκρεμεί κατά το χρόνο έναρξης της ισχύος του παρόντος νόμου υποχρεούνται εντός έξι (6) μηνών από της ενάρξεως της ισχύος του παρόντος νόμου και εφόσον μέχρι τότε δεν έχει λάβει χώρα συζήτηση της αιτήσεώς τους, να υποβάλουν στη γραμματεία του δικαστηρίου όπου τηρείται ο φάκελος της αιτήσεώς τους, επικαιροποιημένα τα στοιχεία που αναφέρονται στις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 4 του ν. 3869/2010 Η υπαίτια παράλειψης του οφειλέτη να ενημερώσει τα ανωτέρω στοιχεία του φακέλου θεωρείται παράβαση του καθήκοντος ειλικρινούς δηλώσεως του άρθρου 10 του ν. 3869/2010".

Τα δικαιολογητικά είναι τα ακόλουθα:
α) αντίγραφο του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας
β) πρόσφατο πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.
γ) δήλωση φορολογίας εισοδήματος (έντυπο Ε1) του έτους 2015
δ) εκκαθαριστικό σημείωμα δήλωσης φορολογίας εισοδήματος του έτους 2015
ε) τελευταία δήλωση στοιχείων ακινήτων (έντυπο Ε9) στ) τυχόν καταστάσεις μισθοδοσίας ή εκκαθαριστικούς λογαριασμούς συντάξεων ή βεβαίωση ανεργίας του ΟΑΕΔ για το έτος 2015
ζ) βεβαιώσεις οφειλών των πιστωτών με ημερομηνία έκδοσης μεταγενέστερη της έναρξης ισχύος του Ν. 4336/2015
η) υπεύθυνη δήλωση για την πληρότητα και ορθότητα καταστάσεων περιουσίας και μεταβιβάσεων
θ) λοιπά έγγραφα κατά την κρίση του οφειλέτη.
Σε περίπτωση έγγαμου αιτούντος, τα παραπάνω έγγραφα προσκομίζονται και για τον/την σύζυγο, όπως επίσης και σε περίπτωση ανήλικων τέκνων με περιουσία

Δείτε εδώ όλη την απόφαση, που δημοσιεύει η naftemporiki.gr αλλά και τα σχέδια των αιτήσεων που θα πρέπει να συμπληρώσουν δεκάδες χιλιάδες ενδιαφερόμενοι.

Καθυστερεί η εφαρμογή του νέου «Εξοικονομώ».Καθυστέρηση παρατηρείται στην εφαρμογή του νέου προγράμματος «Εξοικονομώ κατ' οίκον», για την ενεργειακή αναβάθμιση παλαιών κατοικιών και κτιρίων γενικότερα και την εξοικονόμηση ενέργειας. Οι αρμόδιοι φορείς βρίσκονται στην αναμονή της έναρξης της νέας προγραμματικής περιόδου του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ ΣΕΣ), μέσω του οποίου θα χρηματοδοτηθεί η δράση.

Το ενδιαφέρον ιδιοκτητών και μηχανικών είναι έντονο, ωστόσο η νέα προγραμματική περίοδος δεν «τρέχει». Την έντονη ανησυχία της για την «αφόρητη», όπως τη χαρακτηρίζει, καθυστέρηση, εκφράζει η διοικούσα επιτροπή του Περιφερειακού Τμήματος Μαγνησίας του ΤΕΕ.

Στόχος του προγράμματος «Εξοικονομώ κατ' οίκον» είναι η ενεργειακή αναβάθμιση κατοικιών και κτιρίων παλαιάς τεχνολογίας με την εξοικονόμηση ενέργειας.Στο πλαίσιο υλοποίησης της δράσης προβλέπονται μεταξύ άλλων η αντικατάσταση μονώσεων και κουφωμάτων, η εγκατάσταση και η λειτουργία σύγχρονων, οικονομικότερων και φιλικών προς το περιβάλλον θερμαντικών μέσων, καθώς και καινούργια εξωτερικά κελύφη για τις κατοικίες και τα κτίρια, με επιδότηση για τους ιδιοκτήτες μέχρι και 15.000 ευρώ βάσει εισοδηματικών κριτηρίων.

Ωστόσο, η εφαρμογή του προγράμματος «Εξοικονομώ κατ' οίκον» καθυστερεί χαρακτηριστικά να υλοποιηθεί από την Πολιτεία, καθώς απαιτείται πρωτίστως να «τρέξει» η υλοποίηση της νέας προγραμματικής περιόδου του ΕΣΠΑ ΣΕΣ, από την οποία πρόκειται και στην προκειμένη περίπτωση να χρηματοδοτηθεί η δράση, με τα απαιτούμενα κονδύλια για την επιδότηση των ιδιοκτητών να είναι εξασφαλισμένα.

Στο πρόγραμμα «Εξοικονομώ κατ' οίκον» της νέας προγραμματικής περιόδου θα προκύψουν βασικές αλλαγές και τροποποιήσεις στα κύρια στοιχεία της εφαρμογής του προγράμματος, με τους μηχανικούς να αναμένουν από την πλευρά τους, προκειμένου να τις επεξεργαστούν και να αποφανθούν σχετικά, ενημερώνοντας ακολούθως τους ενδιαφερόμενους ιδιοκτήτες κατοικιών και κτιρίων παλαιάς τεχνολογίας.

Σύμφωνα με τα στοιχεία του Περιφερειακού Τμήματος Μαγνησίας του ΤΕΕ, το ενδιαφέρον τόσο των ιδιοκτητών παλαιών κατοικιών και κτιρίων που χρήζουν άμεσης ενεργειακής αναβάθμισης με επιδότηση, καθώς και των μηχανικών που θα αναλάβουν τις εργασίες είναι έντονο, ωστόσο η έναρξη της εφαρμογής του σχετικού προγράμματος καθυστερεί χαρακτηριστικά.

«Παρατηρείται αφόρητη θα τη χαρακτήριζα καθυστέρηση», επισημαίνει η πρόεδρος του Περιφερειακού Τμήματος Μαγνησίας του ΤΕΕ κ. Νάνσυ Καπούλα, «στην έναρξη της εφαρμογής του προγράμματος «Εξοικονομώ κατ' οίκον» της νέας προγραμματικής περιόδου. Από την πλευρά μας αναμένουμε ακόμα το νέο πρόγραμμα, το οποίο καθυστερεί να υλοποιηθεί, διότι δεν «τρέχει» η νέα προγραμματική περίοδος του νέου ΕΣΠΑ ΣΕΣ. Τα απαιτούμενα κονδύλια για την υλοποίηση του προγράμματος είναι εξασφαλισμένα, αλλά η δράση δεν προχωρεί. Σύμφωνα με τα στοιχεία τα οποία διαθέτουμε, το ενδιαφέρον ιδιοκτητών, αλλά και μηχανικών για την εφαρμογή του νέου προγράμματος είναι έντονο. Βεβαίως, θα προκύψουν αλλαγές και τροποποιήσεις στα βασικά στοιχεία του, τις οποίες πρέπει να δούμε και να επεξεργαστούμε, προκειμένου να αποφανθούμε σχετικά. Ωστόσο, αν δεν «τρέξει» η νέα προγραμματική περίοδος, δεν πρόκειται να γίνει απολύτως τίποτα. Πρέπει άμεσα να «τρέξει» η νέα προγραμματική περίοδος, καθώς το πρόγραμμα ενδιαφέρει αρκετό κόσμο και επιπλέον θα κινηθεί η αγορά με την εκτέλεση των εργασιών ανακατασκευής των παλαιάς τεχνολογίας κατοικιών και κτιρίων γενικότερα», υπογραμμίζει η πρόεδρος του Περιφερειακού Τμήματος Μαγνησίας του ΤΕΕ.
Σχετικά, τέλος, με την εφαρμογή του αντίστοιχου προγράμματος της περασμένης προγραμματικής περιόδου, η κ. Καπούλα σημειώνει ότι «οι σχετικές διαδικασίες ολοκληρώθηκαν χωρίς περαιτέρω προβλήματα, καθώς πέρυσι τον Αύγουστο διατέθηκαν από την Περιφέρεια Θεσσαλίας και οι τελευταίες επιδοτήσεις. Σε επίπεδο Θεσσαλίας εγκρίθηκε και διατέθηκε από την προγραμματική περίοδο μέσω της Περιφέρειας το συνολικό ποσό των 100 εκατομμυρίων ευρώ, χρήματα με τα οποία αποπληρώθηκαν τόσο οι ιδιοκτήτες, όσο και οι μηχανικοί για την εκτέλεση των εργασιών ανακατασκευής σε παλαιάς τεχνολογίας κατοικίες και κτίρια με την ενεργειακή τους αναβάθμιση για την εξοικονόμηση ενέργειας. Οικονομική εκκρεμότητα δεν υπάρχει στο σύστημα, καθώς το σύνολο της επιδότησης εκταμιεύτηκε και διατέθηκε», καταλήγει η πρόεδρος του Περιφερειακού Τμήματος Μαγνησίας του ΤΕΕ.

Ράβε - ξήλωνε με τη φορολόγηση εισοδημάτων από ενοίκια.
Σύγχυση φαίνεται ότι επικρατεί στην κυβέρνηση αλλά και στους ιδιοκτήτες ακινήτων σχετικά με τη φορολόγηση των ενοικίων. Ναι μεν η κυβέρνηση απέσυρε τη διάταξη που έφερνε αυξήσεις στη φορολόγηση των εισοδημάτων από ενοίκια, μετά τις έντονες αντιδράσεις που προκάλεσε το μέτρο αυτό, αλλά τώρα φέρεται να προσανατολίζεται στη δημιουργία μιας νέας κλίμακας με περισσότερα κλιμάκια.

"Δεν μπορώ να σας πω με σιγουριά τι θα γίνει σε επόμενα φορολογικά νομοσχέδια. Τώρα εάν αποσυρθεί η διάταξη θα παραμείνει η προηγούμενη. Σε ό,τι αφορά το κομμάτι του τί θα γίνει γενικά με τα φορολογικά θέματα, δεν μπορώ να σας εξαγγείλω για τα πάντα. Εμείς πάμε βήμα - βήμα και μιλάμε για το νομοσχέδιο" είχε δηλώσει ο αναπληρωτής υπουργός Οικονομικών Τρ. Αλεξιάδης μιλώντας στο ρ/σ Παραπολιτικά.

Τα πρώτα σενάρια για τη νέα φορολόγηση των ακινήτων κάνουν λόγο για χαμηλό συντελεστή κοντά στο 5% για εισόδημα από ενοίκιο έως 3.000 ευρώ, συντελεστή 15% για εισόδημα έως 8.000 ή 10.000 ευρώ και άλλα δύο κλιμάκια με τον υψηλότερο συντελεστή να διαμορφώνεται πάνω από το 42%, που είναι σήμερα ο ανώτατος συντελεστής στην κλίμακα εισοδήματος.

Ωστόσο, αξίζει να αναφερθεί ότι τις μεγαλύτερες αντιδράσεις προκαλεί η φορολόγηση των ανείσπρακτων ενοικίων, καθώς η σχετική διάταξη δεν αποσύρθηκε, αλλά η κυβέρνηση υποστηρίζει πως αναζητείται τρόπος ώστε οι ιδιοκτήτες ακινήτων να πληρώνουν το φόρο, μόνο εάν εισπράττουν το ενοίκιο.

Πρέπει να σημειωθεί ότι την αντίθεσή τους με διατάξεις του πολυνομοσχεδίου με τα προαπαιτούμενα που τους αφορούν, εξέφρασαν οι φορείς στις τοποθετήσεις τους στην κοινή συνεδρίαση των Διαρκών Επιτροπών Οικονομικών και Κοινωνικών Υποθέσεων και Παραγωγής και Εμπορίου.

Μεταξύ άλλων την μείωση των αντικειμενικών αξιών, που παραμένουν σταθερές από το 2007, ζήτησε ο Στράτος Παραδιάς, πρόεδρος της ΠΟΜΙΔΑ. Επίσης, τάχθηκε κατά της επιπλέον φορολογικής επιβάρυνσης των ακινήτων, η οποία -όπως είπε- από το 2010 έχει βάλει μια θηλιά στον λαιμό των ιδιοκτητών, που σφίγγει με κάθε νέο νόμο.

Την άμεση προσαρμογή των αντικειμενικών αξιών των ακινήτων και την ετήσια αναπροσαρμογή τους, πρότεινε και ο Κωνσταντίνος Κόλλιας, πρόεδρος του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδας. Ζήτησε, επίσης, τη διατήρηση του ορίου του αφορολόγητου που επιβάλλεται στις γονικές παροχές και τη θέσπιση ενός ενιαίου φόρου στα ακίνητα.

Έδεσσα, Κατερίνη, Κοζάνη και Φλώρινα εντάχθηκαν σε λειτουργία Κτηματολογίου.Τέσσερις πρωτεύουσες νομών εντάχθηκαν από την 14η Οκτωβρίου 2015, σε λειτουργία Κτηματολογίου. Πρόκειται για τις πόλεις Έδεσσα, Κατερίνη, Κοζάνη και Φλώρινα (προ Καποδιστριακοί ΟΤΑ) στις οποίες έχουν καταγραφεί σχεδόν 284.000 δικαιώματα, που αντιστοιχούν σε περίπου 142.000 δικαιούχους.

Με απόφαση που υπέγραψαν ο Υπουργός και ο Αναπληρωτής Υπουργός Περιβάλλοντος & Ενέργειας, κ. Πάνος Σκουρλέτης και Γιάννης Τσιρώνης αντίστοιχα, διαπιστώθηκε η ολοκλήρωση της κτηματογράφησης στις παραπάνω πόλεις και ορίστηκε η έναρξη ισχύος του Κτηματολογίου. Κατόπιν τούτου το αρχείο κτηματογράφησης παραδίδεται στα κατά τόπους αρμόδια λειτουργούντα Κτηματολογικά Γραφεία.

Με τον τρόπο αυτό σηματοδοτείται η μετάβαση από το παλιό σύστημα «Μεταγραφών και Υποθηκών» στο νέο σύστημα του Κτηματολογίου για τους τέσσερις ΟΤΑ. Συγκεκριμένα, τα βιβλία που τηρούσαν τα αρμόδια Υποθηκοφυλακεία για τις περιοχές αυτές επέχουν θέση αρχείου, ενώ όλες οι συναλλαγές πραγματοποιούνται πλέον από το Κτηματολογικό Γραφείο και οι εγγραφές που αφορούν τα ακίνητα γίνονται στο Σύστημα Πληροφορικής Εθνικού Κτηματολογίου (ΣΠΕΚ).

Τι πρέπει να γνωρίζουν οι πολίτες:

Η αρχική εγγραφή κάθε ακινήτου (νομική και χωρική πληροφορία) αποτυπώνεται στο Κτηματολογικό Φύλλο του, , που τηρείται σύμφωνα με τον αποκλειστικό Κωδικό Αριθμό Εθνικού Κτηματολογίου (ΚΑΕΚ) για κάθε ακίνητο χωριστά και αντίγραφο του μπορεί να αιτηθεί ο ενδιαφερόμενος στο Κτηματολογικό Γραφείο (κόστος 4,5? ανά φύλλο από το εκδιδόμενο στοιχείο).

Μη δηλωθέντα δικαιώματα κατά τη φάση της κτηματογράφησης μπορούν να εγγραφούν στα κτηματολογικά βιβλία μετά την ολοκλήρωση της κτηματογράφησης, δηλαδή, στο στάδιο της λειτουργίας, σύμφωνα όμως με διαδικασίες που ορίζει ρητά ο νόμος και όχι με υποβολή δήλωσης του ν.2308/1995, η οποία πλέον δεν ισχύει για τις παραπάνω περιοχές. Το ίδιο ισχύει και για άλλα σφάλματα που μπορούν να αποκατασταθούν με τις ίδιες διαδικασίες. Οι διορθώσεις αυτές είναι επιτρεπτές μέσα σε προθεσμία πέντε ετών από τη δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης της απόφασης του Υπουργού για την έναρξη της λειτουργίας του Κτηματολογίου, για τους δε μόνιμους κατοίκους εξωτερικού ή τους νόμιμα εργαζόμενους στο εξωτερικό, η αντίστοιχη προθεσμία είναι επτά έτη.

Μετά τη λήξη των παραπάνω προθεσμιών, οι αρχικές εγγραφές του Κτηματολογίου γίνονται οριστικές και παράγουν αμάχητο τεκμήριο υπέρ των εγγεγραμμένων στοΚτηματολόγιο, δηλαδή αποκλείεται οποιαδήποτε μεταβολή του περιεχομένου τους. Αυτό σημαίνει ότι μετά την παρέλευση της προθεσμίας διόρθωσης και την οριστικοποίηση των εγγραφών:
α) Τα ακίνητα που για οποιοδήποτε λόγο δεν δηλώθηκαν κατά την διάρκεια της κτηματογράφησης και έχουν καταγραφεί ως «αγνώστου ιδιοκτήτη» περιέρχονται στο Ελληνικό Δημόσιο
β), Δικαιούχος κυριότητας ακινήτου που δεν αναγράφεται στις οριστικές εγγραφές, δεν μπορεί πλέον να διεκδικήσει την κυριότητα του ακινήτου, παρά μόνο να αξιώσει χρηματική αποζημίωση γι' αυτό.

Στοιχεία Επικοινωνίας:
Κτηματολογικό Γραφείο Έδεσσας: 18ης Οκτωβρίου 5, TK: 58200, Τηλ:: 23810-28562 & 51213
Κτηματολογικό Γραφείο Κατερίνης: Αυγουστίνου 32 & Παπαντωνίου γωνία, TK: 60100, Τηλ: 23510-46140
Κτηματολογικό Γραφείο Κοζάνης: 11ης Οκτωβρίου 51, TK: 50100, Τηλ: 24610-34906
Κτηματολογικό Γραφείο Φλώρινας: Ηπείρου 24, TK: 53100, Φλώρινα Τηλ: 23850-45618

Παράταση δύο εβδομάδων για την υποβολή αιτήσεων διόρθωσης ή ένστασης κατά των κτηματολογικών στοιχείων στους Δήμους Αχαρνών, Αγίων Αναργύρων, ’νω Λιοσίων, Ζεφυρίου, Θρακομακεδόνων, Καματερού, Φυλής & την κοινότητα Κρυονερίου

Παρατείνεται έως τη Δευτέρα 2 Νοεμβρίου 2015, η προθεσμία υποβολής αιτήσεων διόρθωσης και ενστάσεων, κατά των στοιχείων της Ανάρτησης του Κτηματολογίου για τους Δήμους Αχαρνών, Αγίων Αναργύρων, ’νω Λιοσίων, Ζεφυρίου, Θρακομακεδόνων, Καματερού, Φυλής και την κοινότητα Κρυονερίου. Την παράταση αποφάσισε η «ΕθνικόΚτηματολόγιο & Χαρτογράφηση ΑΕ, λόγω της έντονης κινητοποίησης των πολιτών και της αύξησης των αιτήσεων διόρθωσης ή ένστασης,

Το ωράριο λειτουργίας (από Δευτέρα 19 Οκτωβρίου) είναι: καθημερινά 9:00 έως 17:00 και κάθε Τετάρτη 09:00 έως 20:00
Όσοι πολίτες επιθυμούν, έχουν τη δυνατότητα να ελέγξουν την καταγραφή της ιδιοκτησίας τους στο Κτηματολόγιο, μέσω της ιστοσελίδας του Κτηματολογίουwww.ktimatologio.gr (στο portal e-ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες), στην Ενότητα: Κτηματογράφηση - Ανάρτηση, ακολουθώντας τις σχετικές οδηγίες.

Οι ενστάσεις υποβάλλονται μόνο στο αρμόδιο Γραφείο Κτηματογράφησης, ενώ η αίτηση διόρθωσης προσωπικών στοιχείων μπορεί να υποβληθεί και ηλεκτρονικά.

Με την απόφαση αυτή, δίνεται επαρκής χρόνος στους πολίτες, προκειμένου να τακτοποιήσουν τυχόν εκκρεμότητες, ενώ παράλληλα μπορούν να ελέγξουν και από το σπίτι ή το γραφείο, την καταγραφή της ακίνητης περιουσίας τους στοwww.ktimatologio.gr.

Διεύθυνση Γραφείου Κτηματογράφησης: Αριστοτέλους 26 και Ύδρας, Αχαρναί, τηλ: 210-2460812 - 3
Λειτουργεί καθημερινά (9:00 - 17:00) και κάθε Τετάρτη (9:00 - 20:00)

Τετάρτη, 14 Οκτωβρίου 2015

ΟΠΙΣΘΟΧΩΡΗΣΗ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ - Πώς θα φορολογηθούν τα εισοδήματα από ενοίκια - Τα δύο σενάρια.Ανέκρουσε πρύμναν η κυβέρνηση για την αύξηση της φορολογίας στα εισοδήματα από ενοίκια μετά τις έντονες αντιδράσεις των ιδιοκτητών ακινήτων αλλά και βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ. Ο αναπληρωτής υπουργός Οικονομικών Τρ. Αλεξιάδης ανακοίνωσε χθες στη Βουλή την απόσυρση της σχετικής διάταξης από το πολυνομοσχέδιο που προέβλεπε την αύξηση και μάλιστα αναδρομικά από την 1η Ιανουαρίου 2015 των συντελεστών φορολόγησης των εισοδημάτων από ενοίκια από 11% σε 15% για εισοδήματα έως 12.000 ευρώ και από 33% σε 35% για εισοδήματα πέραν των 12.000 ευρώ.

Την ίδια ώρα, το υπουργείο Οικονομικών αναζητά φόρμουλα για τη φορολογική μεταχείριση των ανείσπρακτων ενοικίων, προκειμένου να μην επιβαρυνθούν οι φορολογούμενοι. Το θέμα αυτό εξετάζεται με τα τεχνικά κλιμάκια των θεσμών και εκκρεμεί η κατάθεση σχετικής ρύθμισης.

Ειδικότερα, μιλώντας χθες στη Βουλή ο αναπληρωτής υπουργός Τρύφων Αλεξιάδης ανακοίνωσε την απόσυρση από το άρθρο 2 του πολυνομοσχεδίου της παραγράφου 5 (αφορά την αύξηση των φορολογικών συντελεστών για τα ενοίκια) και της παραγράφου 6 (αφορά τους Συλλόγους Γονέων και τις άτυπες ενώσεις διαχειριστών πολυκατοικιών που μετά την απόσυρση της διάταξης απαλλάσσονται από την υποχρέωση υποβολής φορολογικής δήλωσης).

Από τη στιγμή που αποσύρεται η διάταξη για την αύξηση της φορολογίας στα εισοδήματα από ενοίκια, σημαίνει πως παραμένουν σε ισχύ οι παλαιοί συντελεστές φορολόγησης των ενοικίων μέχρι να έρθει στη Βουλή νέα διάταξη. Σύμφωνα με τον κ. Αλεξιάδη η σχετική ρύθμιση- για αύξηση των συντελεστών- δεν περιλαμβάνονταν στα προαπαιτούμενα και επομένως η κυβέρνηση βγαίνει από τη δυσκολία να βρει ισοδύναμα. Ωστόσο η κυβέρνηση καλείται να καλύψει την «τρύπα» των 200 εκατ. ευρώ που δημιουργεί αυτή η απόφαση, αφού τα έσοδα αυτά αναγράφονταν στο προσχέδιο προϋπολογισμού του 2016.

Νέα κλίμακα
Το θέμα συζητείται με τους θεσμούς στο πλαίσιο κατάρτισης μίας νέας κλίμακας με προοδευτικό χαρακτήρα, η οποία θα κατατεθεί στη Βουλή σε επόμενο νομοσχέδιο. Ειδικότερα, εξετάζεται να εφαρμοστεί μια νέα κλίμακα με περισσότερους φορολογικούς συντελεστές που θα περιορίζει τις φορολογικές επιβαρύνσεις για όσους αποκτούν χαμηλά εισοδήματα.

Ανείσπρακτα ενοίκια
Φόρμουλα αναζητείται για το... επίμαχο θέμα της φορολόγησης των ανείσπρακτων ενοικίων που έχει ξεσηκώσει θύελλα αντιδράσεων. Στο πολυνομοσχέδιο διατηρείται η διάταξη που προβλέπει την κατάργηση της δυνατότητας που είχαν οι φορολογούμενοι να εκχωρούν τα ανείσπρακτα ενοίκια στο Δημόσιο. Ωστόσο αναζητείται λύση για το θέμα της φορολόγησής τους.

Μιλώντας στη Βουλή ο Τρ. Αλεξιάδης χαρακτηριστικά είπε «το ότι δεν θα εισπράττονται δεν σημαίνει και ότι θα φορολογούνται».

Για το ζήτημα αυτό γίνονται συζητήσεις με τα τεχνικά κλιμάκια των θεσμών και το υπουργείο θα φέρει νέα διάταξη στη Βουλή που θα ξεκαθαρίζει το τοπίο. Ωστόσο, ακόμα δεν είναι σαφές αν αυτό θα γίνει μέχρι την Παρασκευή (οπότε και θα ψηφιστεί το νομοσχέδιο) ή αργότερα σε άλλο νομοσχέδιο. Άλλωστε η όποια ρύθμιση θα αφορά ενοίκια του 2015, τα οποία θα δηλωθούν στην επόμενη φορολογική δήλωση.

Τα σενάρια
Σύμφωνα με πληροφορίες, δυο είναι τα σενάρια που εξετάζονται:

• Το πρώτο προβλέπει τη φορολόγηση των ενοικίων στον χρόνο κατά τον οποίο εισπραχθούν. Για παράδειγμα, ποσό ενοικίων που δεν εισπράχθηκε το 2015 εφόσον καταβληθεί το 2016 να φορολογηθεί ως εισόδημα που αποκτήθηκε τη συγκεκριμένη χρονιά.

• Το δεύτερο σενάριο κινείται στη λογική της επισφάλειας (δηλαδή να αναγράφεται στη δήλωση πως υπάρχει επισφαλή απαίτηση). Ειδικά για να μη φορολογηθούν οι ιδιοκτήτες για τα φετινά ανείσπρακτα ενοίκια εξετάζεται το ενδεχόμενο να περιληφθεί στη νέα φορολογική δήλωση ειδικός κωδικός στον οποίο οι φορολογούμενοι θα δηλώσουν τα ενοίκια που δεν εισέπραξαν. Με αυτόν τον τρόπο θα αποφύγουν τη φορολόγησή τους για αυτά.

Αιτιολογώντας την απόφαση για κατάργηση της δυνατότητας εκχώρησης των ανείσπρακτων ενοικίων στο Δημόσιο ο Τ. Αλεξιάδης αναφέρθηκε στις ληξιπρόθεσμες οφειλές που τα χρόνια των μνημονίων εκτινάχτηκαν από τα 31 δισ. ευρώ το 2009 στα 81 δισεκατομμύρια ευρώ. Μάλιστα το διάστημα 2013 - 2014 υπήρχε αύξηση των ληξιπρόθεσμων κατά 1,2 δισ. τον μήνα, ωστόσο το 2015 η κατάσταση - σύμφωνα με τον αναπληρωτή υπουργό- έχει βελτιωθεί.

Επίσης ο αναπληρωτής υπουργός Οικονομικών, καθόρισε ως μία από τις πιο ουσιαστικές ρυθμίσεις του πολυνομοσχεδίου την ορθολογικοποίηση των προστίμων προκειμένου να αυξηθεί η εισπραξιμότητα, δεδομένου ότι ο φορολογικός μηχανισμός είναι τόσο βεβαρημένος με πάρα πολλές υποθέσεις, ώστε υπάρχει κίνδυνος να παραγραφούν 11.500 υποθέσεις μέχρι τέλος του έτους.

Όπως είπε, δεν έχει υπάρξει ακόμη συμφωνία με τους θεσμούς για την παράταση της προθεσμίας παραγραφής, καθώς οι δανειστές εκφράζουν αμφιβολίες για το κατά πόσο θα προλάβει να ολοκληρώσει τον έλεγχο των υποθέσεων και να εισπράξει τα πρόστιμα που θα βεβαιωθούν.

Καταγγελίες φωτιά για παιγνίδια τραπεζών.Σε καταγγελίες φωτιά για τι μεθοδεύσεις τραπεζών που οδήγησαν στην φούσκα της αγοράς ακινήτων και που συνεχίζονται ακόμα και σήμερα προχώρησε ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Μεσιτών Αστικών Συμβάσεων Ελλάδος Σύμφωνα με τον κ. Μπινιάρη, η αγορά και οι εμπλεκόμενοι σ' αυτήν έκαναν τραγικά λάθη κατά τη διάρκεια της «χρυσής δεκαετίας» 1997- 2007, αναφέροντας, μεταξύ άλλων, ότι οι τράπεζες έδιναν δάνεια ακόμη και για το 120% της αξίας του ακινήτου, ενώ και οι καταναλωτές από την πλευρά τους, από μισθωτές ένιωθαν «ιδιοκτήτες» δανειζόμενοι και αυτοί στο 120% της αξίας αγοράς του ακινήτου. Επιπλέον, οι τρέχουσες εμπορικές αξίες των οικιστικών ακινήτων ανέρχονταν από το διπλάσιο έως το? πενταπλάσιο των αντικειμενικών αξιών, ενώ το κόστος μεταβίβασης του ακινήτου έφθανε το 15% της αντικειμενικής αξίας. Οι μεσίτες ακινήτων και οι βοηθοί τους από τα 8.000 μέλη πανελλαδικά ξεπερνούν πια τα 30 χιλ. μέλη, ενώ οι παράνομοι μεσίτες (δικηγόροι, χρηματιστές, μηχανικοί κ.τ.λ.) ξεπερνούν τις 10 χιλ. Οι μηχανικοί, με ταχύρυθμο σεμινάριο βαφτίζονται εκτιμητές- ανεξάρτητοι συνεργάτες των τραπεζών. Αποτέλεσμα; Οι τιμές στην Αθήνα τη χρυσή περίοδο της ελληνικής κτηματοαγοράς να είναι κατά πολύ υψηλότερες από τις τιμές στις Βρυξέλλες και το Βερολίνο!. Στα λάθη που εξακολουθούμε και τώρα να κάνουμε ο κ. Μπινιάρης συμπεριλαμβάνει καταρχάς την υπερφορολόγηση της ακίνητης περιουσίας, με αποτέλεσμα την περαιτέρω μείωση της αξίας της. «Για να ανακάμψει η αγορά απαιτείται επανεκτίμηση όλων των ενυπόθηκων και των ''κόκκινων'' δανείων από ανεξάρτητους πιστοποιημένους εκτιμητές, καθώς και αναλογικό κούρεμα ώστε να γίνουν βιώσιμα. Επίσης, θα πρέπει να γίνει επανεκτίμηση από ανεξάρτητους εκτιμητές όλων των ακινήτων των τραπεζών, των ταμείων και του Δημοσίου, ώστε να μπορούν να διατεθούν στις τρέχουσες εμπορικές αξίες. Απαραίτητη θεωρείται και η δημιουργία δεικτών ακινήτων με τη συνεργασία όλων των παραγόντων της αγοράς και η άμεση υπαγωγή των αντικειμενικών αξιών στις τρέχουσες εμπορικές αξίες. Προϋπόθεση ανάκαμψης είναι και η ελάφρυνση της φορολογίας των ακινήτων προ της δήμευσής τους, καθώς και η άμεση εκμετάλλευση της δημόσιας ακίνητης περιουσίας».

10Ο RED BUSINESS FORUM: ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΣΟΒΑΡΟΤΗΤΑ ΖΗΤΟΥΝ ΟΙ ΕΠΕΝΔΥΤΕΣ - Ανασύνταξη του brand «Ελλάδα» για να έρθουν μεγάλες επενδύσεις.Στιγμιότυπο από το χθεσινό RED Business Forum, το οποίο είχε χορηγό επικοινωνίας την «Ημερησία»
Η ανασύνταξη της εμπορικής ονομασίας, δηλαδή του brand «Ελλάδα» αποτελεί βασική προϋπόθεση για την προσέλκυση μεγαλύτερου μεριδίου από το ποσό των 10 δισ. δολαρίων όπως υπολογίζονται οι ετήσιες Άμεσες Ξένες Επενδύσεις στην τομέα του τουρισμού παγκοσμίως. Αυτό τονίστηκε κατά τη διάρκεια του 10ου RED Business Forum που έγινε χθες με χορηγό επικοινωνίας την «Ημερησία». Η βελτίωση των επενδυτικών συνθηκών αξιοποιώντας τα φυσικά πλεονεκτήματα της Ελλάδας μπορούν να αποτελέσουν το όχημα για την αντιστροφή της κακής εικόνας που δημιουργήθηκε για τη χώρα μας τα χρόνια της κρίσης, τόνισαν οι συμμετέχοντες στη συζήτηση.

Πεδίο με συγκριτικό πλεονέκτημα για την Ελλάδα αποτελεί ο τουρισμός. Το 2015, υπό την προϋπόθεση της σταθερότητας των συνθηκών της αγοράς, αναμένεται να κλείσει στο σύνολό του με περίπου 26 εκατομμύρια διεθνείς αφίξεις και άνω των 14,5 δισ. ευρώ άμεσα έσοδα, όταν το 2014 είχε κλείσει με 24,2 εκατομμύρια αφίξεις και 13,4 δισ. ευρώ σε έσοδα.

Δεδομένου ότι περίπου οι μισές άμεσες ξένες επενδύσεις που υλοποιούνται τα τελευταία χρόνια στη χώρα μας αφορούν τον τουρισμό και τα ακίνητα, η απλοποίηση των διαδικασιών αδειοδότησης νέων επιχειρήσεων και η άμεση ολοκλήρωση μεγάλων -σημειακών- έργων όπως το Ελληνικό ή η αναβάθμιση των περιφερειακών αεροδρομίων μπορούν να δώσουν το «σήμα» στους ξένους επενδυτές, προκειμένου να εντάξουν την Ελλάδα στους επενδυτικούς τουρισμούς.

Σημαντική είναι η ανάδειξη και των ξεχωριστών περιοχών της χώρας, καθώς εκτός από τα νησιά που αποτελούν «παραδοσιακό» προορισμό, τεράστιες είναι οι δυνατότητες και των μεγάλων πόλεων μέσω των βελτιωμένων υποδομών. Χαρακτηριστικό είναι ότι λόγω της βελτιωμένης πρόσβασης που προσφέρει η Εγνατία οδός, φέτος στη Βόρεια Ελλάδα παρατηρήθηκε σημαντική αύξηση τουριστών που χρησιμοποίησαν το αυτοκίνητό τους για να κάνουν διακοπές στη χώρα μας.

Τι ζητούν
Σε ό,τι αφορά τις επενδύσεις, τονίστηκε ότι πρέπει να υπάρξει σοβαρότητα και πολιτική σταθερότητα, ώστε να επιστρέψουν οι επενδυτές που εγκατέλειψαν την Ελλάδα.

«Οι περισσότεροι επενδυτές που εμπιστεύτηκαν την Ελλάδα τα τελευταία τρία χρόνια φαίνεται να την εγκαταλείπουν. Φαίνεται, ακόμη, ότι οι απαιτούμενες αποδόσεις που λαμβάνουν υπόψη το κρατικό ρίσκο, είναι υπερβολικά υψηλές», σημείωσε ο κ. Τάσος Κοτζαναστάσης, διευθύνων σύμβουλος της 8G Capital Partners. Ο κ. Πάρις Βαρφής, οικονομικός διευθυντής της Grivalia ΑΕΕΑΠ, σημείωσε πως οι επενδυτές πάντα υπάρχουν, το θέμα είναι να υπάρξει σταθερότητα και σοβαρότητα στο πολιτικό πεδίο. Επενδύσεις γίνονται και σήμερα δήλωσε ο κ. Παναγιώτης Καπετανάκος, διευθυντής Επενδύσεων της «Εθνική Πανγαία» ΑΕΕΑΠ, προσθέτοντας ότι η εταιρεία του έχει υλοποιήσει επενδύσεις 500 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων τα 300 εκατ. στην Ελλάδα τους τελευταίους 18 μήνες μήνες.

«Επενδυτές υπάρχουν, αλλά το ζήτημα είναι τι επενδυτές θα προσελκύσουμε», πρόσθεσε ο κ. Βασίλης Δεληκατερίνης, οικονομικός διευθυντής της «Τέρνα Ενεργειακή», προσθέτοντας ότι θα πρέπει να αποφευχθούν οι επιθετικοί επενδυτές που αναζητούν τη γρήγορη απόδοση και να επικεντρωθεί η προσπάθεια σε συντηρητικούς επενδυτές που αναζητούν τη μακροπρόθεσμη απόδοση.

Σε ό,τι αφορά το προϊόν, τα «ποιο ενδιαφέροντα ακίνητα βρίσκονται στα κόκκινα δάνεια», σημείωσε η κ. Σπυριδούλα Μπούτου επικεφαλής συμβουλευτικής ακινήτων της Εθνικής Τράπεζας προσθέτοντας ότι υπάρχει ο φόβος υπερπροσφοράς ακινήτων στην αγορά, αν ανοίξουν οι πλειστηριασμοί.

Τρίτη, 13 Οκτωβρίου 2015

Αναδρομική φορολογική εξόντωση των μικροιδιοκτητών.Εξόντωση μέσω της φορολογίας των μικροιδιοκτητών ακινήτων εφαρμόζεται με τις διατάξεις που προωθεί η Κυβέρνηση.Πρόκειται για διπλό φορολογικό χτύπημα με την αύξηση του φόρου εισοδήματος στα ενοίκια και την επιβολή φόρου ακόμη και στα ανείσπρακτα μισθώματα, αναδρομικά από την πρώτη ημέρα του 2015, περιλαμβάνει το νομοσχέδιο με τα προαπαιτούμενα που αναμένεται να κατατεθεί σήμερα στη Βουλή.

Οι φορολογικές επιβαρύνσεις για τους εκμισθωτές ισχύουν για τα φετινά εισοδήματα από ενοίκια και θα αποτυπωθούν στο εκκαθαριστικό σημείωμα που θα λάβουν το επόμενο έτος.

Ο νέος ΕΝΦΙΑ φέρνει φόρους φωτιά για όλους εκείνους που εκμεταλλεύονται κάποιο ακίνητο, αφού αυξάνεται αναδρομικά από 1/1/2015, ενώ οι ιδιοκτήτες που δεν έχουν εισπράξει ενοίκια δεν θα έχουν καμία απαλλαγή.

Σύμφωνα με την εφημερίδα Εθνος η επιβάρυνση που έρχεται για όσους έχουν εισοδήματα από ενοίκια ξεκινάει από τα 40 και αναμένεται να φτάσει έως και τα 840 ευρώ.

Ενδεικτικό της φοροεπιδρομής είναι πως ο φόρος για όσους έχουν ένα μέσο εισόδημα από ένα ακίνητο της τάξης των 5.000 ευρώ αφού ο φόρος αυξάνεται από τα 550 στα 750 ευρώ, η αύξηση είναι δηλαδή της τάξης των 200 ευρώ.

Συγκεκριμένα, με τις διατάξεις :

1. Επιβάλλεται στυγνή φορολόγηση στα αποδεδειγμένα ανείσπρακτα μισθώματα, εξωθώντας την κοινωνία σε αναγκαστικές εξώσεις, αλλά και αυτοδικίες, αφού και οι νόμιμες εξώσεις σήμερα απαγορεύονται.

2. Αυξάνεται η φορολογία των μισθωμάτων έως και 40%

Οι κατηγορίες ακινήτων που επιβαρύνουν τους ιδιοκτήτες τους με συμπληρωματικό φόρο από 1.1.2015, σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 2 του σν που δόθηκε στη δημοσιότητα, δεν είναι τα διατηρητέα και τα αγροτεμάχια, όπως αρχικά προέκυπτε από την προσπάθεια «αποκρυπτογράφησης» των αλλεπάλληλων γριφωδών νομοθετικών ρυθμίσεων. Είναι τα ξενοδοχεία και τα ενοικιαζόμενα δωμάτια, η απαλλαγή των οποίων είχε προστεθεί εμβόλιμα με το άρθρο 126 του Ν.4316/2014 (ΦΕΚ Α 270) ως δύο τελευταία εδάφια και τα οποία καταργήθηκαν με την υποπαρ. Δ.3. του άρθρου 2 του πρόσφατου Ν.4336/2015 (ΦΕΚ Α 94/14.8.2015), με αρχική ισχύ κατάργησης από 19.8.2015, η οποία με το σν μετατίθεται αναδρομικά την 1.1.2015, ώστε να έχει άμεση ισχύ.

Τα καταργούμενα εδάφια που είχαν προστεθεί στο τέλος της σχετικής ρύθμισης, είναι στην πραγματικότητα τα εξής:

«Επίσης στη συνολική αξία του πρώτου εδαφίου δεν συνυπολογίζεται η αξία των δικαιωμάτων επί των ξενοδοχειακών κτιρίων του άρθρου 8 της 1129485/479/Γ0013 ΠΟΛ/1996 (Β΄ 1152) απόφασης του Υπουργού Οικονομικών, τα οποία ιδιοχρησιμοποιούνται από ξενοδοχειακές ατομικές επιχειρήσεις, καθώς και η αξία των δικαιωμάτων επί των ενοικιαζόμενων επιπλωμένων δωματίων / διαμερισμάτων, εφόσον διαθέτουν σχετικό Ειδικό Σήμα Λειτουργίας (Ε.Σ.Λ.) από την αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Τουρισμού, τα οποία ιδιοχρησιμοποιούνται από ξενοδοχειακές ατομικές επιχειρήσεις. Δεν περιλαμβάνονται στη ρύθμιση του προηγούμενου εδαφίου οι τουριστικές επιπλωμένες επαύλεις (βίλες), οι τουριστικές επιπλωμένες κατοικίες και τα σύνθετα τουριστικά καταλύματα.»

ΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΠΟΛΥΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ - Ολες οι αλλαγές για ΕΝΦΙΑ, ενοίκια, αποθεματικά φορέων, 100 δόσεις.
Μεγάλες ανατροπές στη ζωή μας φέρνει το πολυνομοσχέδιο που κατατέθηκε χθες στη Βουλή και θα ψηφιστεί την Παρασκευή. Το κείμενο δεν έχει ουσιαστικές αλλαγές αλλά αυτές που έγιναν αφορούν πολλούς φορολογούμενους.

Ξεκινάει στις 15:00, σε κοινή συνεδρίαση των τριών αρμόδιων επιτροπών της Βουλής, η επεξεργασία επί της αρχής του πολυνομοσχεδίου με τα προαπαιτούμενα για την πρώτη δόση, ύψους δύο δισ. ευρώ.

Η συζήτηση του πολυνομοσχεδίου στις επιτροπές θα συνεχιστεί αύριο το πρωί με την ακρόαση και κοινωνικών φορέων και θα ολοκληρωθεί αργά το βράδυ με την ψήφισή του επί των άρθρων.

Το μεσημέρι της Πέμπτης, 25 Οκτωβρίου, και αφού προηγουμένως συνεδριάσει η Διάσκεψη των Προέδρων, αναμένεται να ξεκινήσει η συζήτησή του στην Ολομέλεια της Βουλής, η οποία θα συνεχιστεί το πρωί της Παρασκευής και θα ολοκληρωθεί το βράδυ με την ψήφισή του.

Σε ότι αφορά τις φυλακίσεις για χρέη:
Από τα 50.000 στα 100.000 ευρώ το όριο οφειλής προς το δημόσιο που έμεινε απλήρωτο για περισσότερους από τέσσερις μήνες και για το οποίο επιβάλλεται ποινή φυλάκισης τουλάχιστον ενός έτους.
Αυξάνεται από τα 150.000 στα 200.000 ευρώ το όριο οφειλής προς το δημόσιο που έμεινε απλήρωτο για περισσότερους από τέσσερις μήνες και για το οποίο επιβάλλεται ποινή φυλάκισης τουλάχιστον τριών ετών.

Να σημειωθεί ότι οι παραπάνω αλλαγές ισχύουν αναδρομικά ακόμη και για ποινές που ήδη εκτίονται.
Επιπλέον, και προστέθηκε διάταξη που επιτρέπει στο δημόσιο να συγκεντρώνει και να ελέγχει όλα τα αποθεματικά των κρατικών φορέων. Δηλαδή δημιουργείται ένας κοινός λογαριασμός που θα μπαίνουν όλα τα χρήματα των κρατικών φορέων υποχρεωτικά.
Οι αλλαγές επίσης που έρχονται αφορούν:

Α. Φορολογία Ακινήτων

1. ποσά ΕΝΦΙΑ έως και ένα (1) ευρώ, δεν βεβαιώνονται και δεν πληρώνονται

2. καταργείται η απαλλαγή των ενοικιαζόμενων δωματίων και των ατομικών ξενοδοχειακών εγκαταστάσεων από τον ΕΝΦΙΑ επειδή, όπως αναφέρεται στην αιτιολογική έκθεση «εκ παραδρομής δεν είχε περιληφθεί στο ν.4336/2015» που ψηφίστηκε τον Αύγουστο.

Ωστόσο στην αιτιολογική έκθεση που συνοδεύει το νομοσχέδιο το υπουργείο Οικονομικών τονίζει πως «το θέμα της τυχόν επαναφοράς της απαλλαγής θα εξετασθεί στο πλαίσιο της συνολικής επανεξέτασης του φόρου»

3. αυξάνονται ο συντελεστές φόρου στα ενοίκια, από 11% σε 15% και από 33% σε 35%, αναδρομικά από 1ης Ιανουαρίου 2015.

4. Καταργείται από φέτος η απαλλαγή των ιδιοκτητών για τα ανείσπρακτα ενοίκια

5. Καταργείται από φέτος και η εξαίρεση των Συλλόγων Γονέων και Κηδεμόνων και άτυπων ενώσεων ιδιοκτητών πολυκατοικίας, από την υποχρέωση υποβολής δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος όταν δεν αποκτούν έσοδα υποκείμενα σε φόρο εισοδήματος.


Β. Φοροδιαφυγή


1. Προβλέπονται ευνοϊκές ρυθμίσεις για όσους εξέδωσαν ή έλαβαν πλαστά και εικονικά τιμολόγια:

· γλιτώνουν από το 20% έως και το 90% των προστίμων που τους έχουν επιβληθεί ακόμη κι όσοι έχουν εντοπιστεί πριν το 2014!

· καταργούνται από δω και στο εξής όλα τα αυτοτελή πρόστιμα για πλαστά και εικονικά φορολογικά στοιχεία.

· δεν θα δεσμεύονται τα ακίνητα, οι τραπεζικοί λογαριασμοί και οι θυρίδες όσων διαπράττουν φοροδιαφυγή με πλαστά και εικονικά τιμολόγια αξίας άνω των 300.000 ευρώ.

2. Δίδεται πλέον η δυνατότητα υποβολής εκπρόθεσμης φορολογικής δήλωσης ακόμα και αν έχει ξεκινήσει έλεγχος της εφορίας, ώστε οι ελεγχόμενοι να «αυτοκαταγγέλλονται» για να πέφτουν στα μαλακά, για να μην απασχολούνται επί μακρόν οι υπηρεσίες με τον έλεγχο και για να εισπράττει άμεσα έσοδα το δημόσιο.


Γ. 100 δόσεις

1. Χάνουν τη ρύθμιση παλιών χρεών που έκαναν, όσοι αφήνουν απλήρωτες για 30 μέρες τις νέες υποχρεώσεις τους «ώστε να μη γίνεται κατάχρηση του δικαιώματος της ρύθμισης από οφειλέτες οι οποίοι δεν τακτοποιούν άμεσα τις νέες οφειλές τους»

2. H εφορία θα επαναϋπολογίζει ξανά τις δόσεις που συμφώνησαν οι οφειλέτες, εφόσον διαπιστώνει πως έχουν την οικονομική επιφάνεια «ώστε να μη γίνεται κατάχρηση του δικαιώματος της ρύθμισης από οφειλέτες οι οποίοι δύνανται να εκπληρώσουν τις υποχρεώσεις τους σε μικρότερο χρονικό διάστημα».

3. Έγκλημα φοροδιαφυγής ορίζεται αν δεν αποδόθηκε φόρος 100.000 ευρώ (πλημμέλημα) ή 150.000 ευρώ (κακούργημα) και άνω. Ειδικά για τον ΦΠΑ, προβλέπονται μικρότερα ποσά για την θεμελίωση τόσο της πλημμεληματικής (50.000 ευρώ) όσο και της κακουργηματικής μορφής (100.000 ευρώ) των εγκλημάτων. Ωστόσο τα όρια αυτά είναι πολύ υψηλότερα από εκείνα που ίσχυαν και άρα αφορούν λιγότερους.

Δ. Ταμειακά διαθέσιμα

Με άλλη διάταξη που συμπεριελήφθη, το δημόσιο βάζει «χέρι» στα ταμειακά διαθέσιμα όλων των κρατικών φορέων του δημοσίου.

Σύμφωνα με το Πρώτο Θέμα με το άρθρο 10 προβλέπεται πλέον ένας λογαριασμός για όλα τα διαθέσιμα των δημοσίων φορέων. Το υπουργείο Οικονομικών ισχυρίζεται οτι «προωθείται το επόμενο βήμα στην κοινή διαχείριση των διαθεσίμων της Γενικής Κυβέρνησης με τη θεσμοθέτηση του Ενιαίου Λογαριασμού Θησαυροφυλακίου, στον οποίο θα μεταφέρουν τα διαθέσιμά τους φορείς της Γενικής Κυβέρνησης, υπό διακριτούς υπολογαριασμούς». Επί της ουσίας, με την δημιουργία του λογαριασμού αυτου το υπουργείο Οικονομικών θα μπορεί, με τα λεφτά των άλλων φορέων να κλείνει τρύπες του προϋπολογισμού

Επίσης καθίστανται αυστηρότερες οι κυρώσεις για τους φορείς της Γενικής Κυβέρνησης στις περιπτώσεις αποκλίσεων άνω του 10% στην εκτέλεση των προϋπολογισμών.Η διαδικασία

Σήμερα συνεδριάζει σε πλήρη σύνθεση η Διάσκεψη των Προέδρων και το μεσημέρι θα συνέλθουν σε συνεδρίαση οι Επιτροπές Οικονομικών, Κοινωνικών Υποθέσεων και Παραγωγής και Εμπορίου επί του πολυνομοσχεδίου. Την Τετάρτη ορίζεται η ακρόαση των κοινωνικών φορέων, ενώ μετά από τρεις συνεδριάσεις των Επιτροπών, το βράδυ της Τετάρτης θα συνταχθεί η Έκθεση των Επιτροπών .

Το πρωί της Πέμπτης θα συνέλθει η Διάσκεψη των Προέδρων και θα αποφασίσει να ξεκινήσει η συζήτηση του πολυνομοσχεδίου στην Ολομέλεια το μεσημέρι της Πέμπτης, η οποία θα διαρκέσει ως το βράδυ και θα συνεχιστεί την Παρασκευή (από το πρωί μέχρι το βράδυ) οπότε και θα ψηφιστεί το νομοσχέδιο.

Όπως ενημέρωσε ο πρόεδρος της Βουλής, Νίκος Βούτσης, «δεν έχουμε πίεση από έξω, θα μπορούσαμε να πηγαίναμε και περισσότερες μέρες. Αυτό που τους ενδιέφερε είναι να είναι κατατεθειμένο το νομοσχέδιο».

Την Πέμπτη, 22 Οκτωβρίου, θα ξεκινήσει η διαδικασία του κοινοβουλευτικού ελέγχου, ενώ οι Κοινοβουλευτικές Επιτροπές θα λειτουργούν ταυτόχρονα με την Ολομέλεια - εκτός βέβαια από την Επιτροπή της οποίας νομοσχέδιο συζητείται στην Ολομέλεια.

ΠΟΜΙΔΑ: στο "εκτελεστικό" απόσπασμα οδηγούνται τεράστιες κατηγορίες ιδιοκτητών ακινήτων.Επείγουσα επιστολή απέστειλε η ΠΟΜΙΔΑ, χθες Κυριακή προς το υπουργείο Οικονομικών, τονίζοντας ότι με το ΣΝ που δόθηκε σε διαβούλευση την Παρασκευή το βράδυ και ολοκληρώθηκε σήμερα στις 9 το πρωί εκτελούνται με συνοπτικές διαδικασίες οι ιδιοκτήτες ακινήτων.
Αναλυτικότερα αναφέρει "Με τις διατάξεις του σν που δώσατε σε «διαβούλευση» μέσα σε μια Κυριακή, και χωρίς καμιά απολύτως ουσιαστική διαβούλευση μαζί μας, οδηγείτε κυριολεκτικά στο εκτελεστικό απόσπασμα τεράστιες κατηγορίες ιδιοκτητών ακινήτων. Συγκεκριμένα, με διατάξεις που ελάχιστοι μπορούν να καταλάβουν:
1. Επιβάλλετε στυγνή φορολόγηση στα αποδεδειγμένα ανείσπρακτα μισθώματα, εξωθώντας την κοινωνία σε αναγκαστικές εξώσεις, αλλά και αυτοδικίες, αφού και οι νόμιμες εξώσεις σήμερα απαγορεύονται.
2. Αυξάνετε τη φορολογία των μισθωμάτων έως και 40% την ώρα που ζητάτε την καταβολή βαρύτατου ΕΝΦΙΑ από τους ίδιους φορολογούμενους.
3. Καταδικάζετε σε αφανισμό και κατεδάφιση τα διατηρητέα κτίρια της χώρας μας άνω των 100 ετών, επιβάλλοντας συμπληρωματικό φόρο ΕΝΦΙΑ, παρά τη ρητή διάταξη του Συντάγματος (24 παρ.6) και την κυρωμένη από τη χώρα μας Διεθνή Σύμβαση της Γρανάδας (Σ28.1).
4. Η επιβολή συμπληρωματικού φόρου ΕΝΦΙΑ στην εκτός σχεδίου γη ήταν πάγιο αίτημά μας, με αποκλειστικό στόχο να υπάρξει δυνατότητα της αναγκαίας αντίστοιχης ελάφρυνσης του φορολογικού βάρους της αστικής περιουσίας, η οποία αδυνατεί πλέον να ανταπεξέλθει στη δημευτική διπλή φορολόγηση ΕΝΦΙΑ με βάση αντικειμενικές αξίες που ουδεμία σχέση με την πραγματικότητα έχουν, και όχι να αποτελέσει αυτό ένα ακόμη στυγνό φορολογικό μέτρο σε βάρος της ιδιοκτησίας.
Με αλλεπάλληλες επιστολές μας σας ζητήσαμε να μας καλέσετε σε άμεση και ουσιαστική διαβούλευση για τα παραπάνω ζητήματα, τα οποία συμβαίνει να γνωρίζουμε καλύτερα από οποιονδήποτε άλλον, αφού για μας είναι κυριολεκτικά θέματα «ζωής και θανάτου», πλην ματαίως. Σας καλούμε να το πράξετε έστω και τώρα."

Τα ξενοδοχεία και τα ενοικιαζόμενα στο συμπληρωματικό φόρο, όχι τα διατηρητέα και τα Αγροτεμάχια

Παράλληλα, η ΠΟΜΙΔΑ εξέδωσε ανακοίνωση διευκρινίζοντας ότι "Οι κατηγορίες ακινήτων που επιβαρύνουν τους ιδιοκτήτες τους με συμπληρωματικό φόρο από 1.1.2015, σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 2 του σν που δόθηκε στη δημοσιότητα, δεν είναι τα διατηρητέα και τα αγροτεμάχια, όπως αρχικά προέκυπτε από την προσπάθεια «αποκρυπτογράφησης» των αλλεπάλληλων γριφωδών νομοθετικών ρυθμίσεων. Είναι τα ξενοδοχεία και τα ενοικιαζόμενα δωμάτια, η απαλλαγή των οποίων είχε προστεθεί εμβόλιμα με το άρθρο 126 του Ν.4316/2014 (ΦΕΚ Α 270) ως δύο τελευταία εδάφια και τα οποία καταργήθηκαν με την υποπαρ. Δ.3. του άρθρου 2 του πρόσφατου Ν.4336/2015 (ΦΕΚ Α 94/14.8.2015), με αρχική ισχύ κατάργησης από 19.8.2015, η οποία με το σν μετατίθεται αναδρομικά την 1.1.2015, ώστε να έχει άμεση ισχύ.

Τα καταργούμενα εδάφια που είχαν προστεθεί στο τέλος της σχετικής ρύθμισης, είναι στην πραγματικότητα τα εξής:
«Επίσης στη συνολική αξία του πρώτου εδαφίου δεν συνυπολογίζεται η αξία των δικαιωμάτων επί των ξενοδοχειακών κτιρίων του άρθρου 8 της 1129485/479/Γ0013 ΠΟΛ/1996 (Β΄ 1152) απόφασης του Υπουργού Οικονομικών, τα οποία ιδιοχρησιμοποιούνται από ξενοδοχειακές ατομικές επιχειρήσεις, καθώς και η αξία των δικαιωμάτων επί των ενοικιαζόμενων επιπλωμένων δωματίων / διαμερισμάτων, εφόσον διαθέτουν σχετικό Ειδικό Σήμα Λειτουργίας (Ε.Σ.Λ.) από την αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Τουρισμού, τα οποία ιδιοχρησιμοποιούνται από ξενοδοχειακές ατομικές επιχειρήσεις. Δεν περιλαμβάνονται στη ρύθμιση του προηγούμενου εδαφίου οι τουριστικές επιπλωμένες επαύλεις (βίλες), οι τουριστικές επιπλωμένες κατοικίες και τα σύνθετα τουριστικά καταλύματα.».

Κτηματολόγιο: μέτρα για τη διευκόλυνση των πολιτών.
Λόγω της έντονης κινητοποίησης των πολιτών και αύξησης των αιτημάτων διόρθωσης ή ένστασης, κατά των στοιχείων της Ανάρτησης του Κτηματολογίου για τους Δήμους Αχαρνών, Αγίων Αναργύρων, ’νω Λιοσίων, Ζεφυρίου, Θρακομακεδόνων, Καματερού, Φυλής και την κοινότητα Κρυονερίου, η «Εθνικό Κτηματολόγιο & Χαρτογράφηση ΑΕ» αποφάσισε, έως την λήξη της ανάρτησης των προσωρινών κτηματολογικών στοιχείων τη λήξη των ακόλουθων μέτρων:

- Να αυξήσει το προσωπικό του Γραφείου Κτηματογράφησης
- Να παρατείνει το ωράριο λειτουργίας καθημερινά μέχρι τις 20:00
- Να δώσει τη δυνατότητα σε όσους (για οποιοδήποτε λόγο) δεν έχουν ενημέρωση για την καταγραφή της ιδιοκτησίας τους στο Κτηματολόγιο, να την ελέγξουν επί τόπου στο Γραφείο Κτηματογράφησης.

Με την απόφαση αυτή, δίνεται επαρκής χρόνος στους πολίτες, προκειμένου να τακτοποιήσουν τυχόν εκκρεμότητες, ενώ παράλληλα μπορούν να ελέγξουν την καταγραφή της ακίνητης περιουσίας τους στο www.ktimatologio.gr.

Διεύθυνση Γραφείου Κτηματογράφησης:
Αριστοτέλους 26 και Ύδρας, Αχαρναί, τηλ: 210-2460812 - 3
Λειτουργεί καθημερινά (9:00 - 20:00).

Μειωμένες κατά 31,6% οι οικοδομικές άδειες το μήνα Ιούλιο.

Στατιστικά στοιχεία με τα οποία πλέον δεν προκύπτουν σαφή συμπεράσματα. Ενα είναι το βέβαιο: με αυτή τη δραστηριότητα το σώμα των εν ενεργεία Μηχανικών δεν καλύπτεται. Και με αυτές τις επί μακρό διάστημα ληστρικές προθέσεις των διαδοχικών κυβερνήσεων επί των ακινήτων και οι πιο παράτολμοι - έχοντες - εργοδότες ρωτούν "πόσος θα είναι ο ΕΝΦΙΑ αν κατασκευάσω" και βεβαίως θα πρέπει να πάρουν απάντηση για να προχωρήσουν:

Σύμφωνα με προσωρινά στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ το μέγεθος της Συνολικής Οικοδομικής Δραστηριότητας (Ιδιωτικής-Δημόσιας) στο σύνολο της Χώρας μετρούμενο με βάση τις εκδοθείσες οικοδομικές άδειες, ανήλθε σε 1.028 οικοδομικές άδειες, που αντιστοιχούν σε 438,7 χιλιάδες m2 επιφάνειας και 4.394,1 χιλιάδες m3 όγκου. Παρουσίασε δηλαδή, μείωση κατά 31,6% στον αριθμό των οικοδομικών αδειών, αύξηση κατά 58,2% στην επιφάνεια και κατά 275,0% στον όγκο, σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του 2014.

Οι εκδοθείσες άδειες Ιδιωτικής Οικοδομικής Δραστηριότητας, στο σύνολο της Χώρας,κατά το μήνα Ιούλιο 2015 αντιστοιχούν σε 194,7 χιλιάδες m2 επιφάνειας και 870,1 χιλιάδες m3 όγκου, παρουσιάζοντας μείωση κατά 29,2% στην επιφάνεια και κατά 25,2% στον όγκο, σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του 2014. Οι εκδοθείσες άδειες Δημόσιας Οικοδομικής Δραστηριότητας κατά το μήνα Ιούλιο 2015, στο σύνολο της Χώρας, αντιστοιχούν σε 244,0 χιλιάδες m2 επιφάνειας και 3.524,0 χιλιάδες m3 όγκου. Το ποσοστό συμμετοχής της Δημόσιας Οικοδομικής Δραστηριότητας στο συνολικό οικοδομικό όγκο, για το μήνα Ιούλιο 2015, είναι 80,2%.

Κατά την περίοδο των τελευταίων δώδεκα μηνών, δηλαδή από τον Αύγουστο 2014 έως το Ιούλιο 2015, το μέγεθος της Συνολικής Οικοδομικής Δραστηριότητας (Ιδιωτικής-Δημόσιας) μετρούμενο με βάση τις εκδοθείσες οικοδομικές άδειες, στο σύνολο της Χώρας, ανήλθε σε 13.401 οικοδομικές άδειες, που αντιστοιχούν σε 2.854,4 χιλιάδες m2 επιφάνειας και 14.860,6 χιλιάδες m3 όγκου. Σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο Αυγούστου 2013-Ιουλίου 2014 παρατηρήθηκε, αύξηση κατά 3,0% στην επιφάνεια και κατά 27,5% στον όγκο.

Κατά την ίδια χρονική περίοδο, Αυγούστου 2014-Ιουλίου 2015, η Ιδιωτική Οικοδομική Δραστηριότητα, εμφανίζει στο σύνολο της Χώρας, μείωση κατά 5,0% στην επιφάνεια και κατά 2,2% στον όγκο, σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο Αυγούστου 2013-Ιουλίου 2014. Το ποσοστό συμμετοχής της Δημόσιας Οικοδομικής Δραστηριότητας στο συνολικό οικοδομικό όγκο, για την ανωτέρω περίοδο, είναι 25,1%.

Το επτάμηνο Ιανουαρίου-Ιουλίου 2015, η Συνολική Οικοδομική Δραστηριότητα εμφανίζει στο σύνολο της Χώρας αύξηση κατά 17,2% στην επιφάνεια και κατά 55,0% στον όγκο, σε σχέση με το αντίστοιχο επτάμηνο του έτους 2014. Αντίστοιχα, η Ιδιωτική Οικοδομική Δραστηριότητα, εμφανίζει στο σύνολο της Χώρας, αύξηση κατά 1,0% στην επιφάνεια και κατά 1,9% στον όγκο, σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο Ιανουαρίου-Ιουλίου 2014.

Σάββατο, 10 Οκτωβρίου 2015

Η εξαφάνιση της ακίνητης περιουσίας.Έρχεται κατάργηση της δυνατότητας εκχώρησης των ανείσπρακτων ενοικίων στο Δημόσιο, γεγονός το οποίο σημαίνει φόρος από 13% έως και 35% (μετά την αύξηση των συντελεστών, την οποία επίσης προβλέπει το Μνημόνιο) σε όσους έχουν νοικιάσει σπίτια και καταστήματα αλλά δεν έχουν εισπράξει τα ενοίκια. Φόρος δηλαδή και μάλιστα τσουχτερός για εισοδήματα τα οποία δεν εισπράχθηκαν.Σύμφωνα με πληροφορίες, οι δανειστές δεν είδαν εξ αρχής με καλό μάτι τη δυνατότητα εκχώρησης των ανείσπρακτων ενοικίων στο Δημόσιο, θεωρώντας παράλογο ένα ζήτημα μεταξύ ιδιωτών να μεταφέρεται ως πρόβλημα στο υπουργείο Οικονομικών. Πολύ περισσότερο δε, όταν η εισπραξιμότητα αυτών των ανείσπρακτων ενοικίων είναι μηδενική, καταλήγοντας απλώς να αυξάνονται τα ληξιπρόθεσμα των ιδιωτών προς το δημόσιο. Το κεφάλαιο αυτό φαίνεται να έχει κλείσει. Όσοι πρόλαβαν φέτος και εκχώρησαν ανείσπρακτα ενοίκια του 2014, έχει καλώς, του χρόνου όμως θα κληθούν να πληρώσουν φόρο.

Οι ιδιοκτήτες

Πραγματική θηριωδία σε βάρος τόσο των ιδιοκτητών όσο και των ενοικιαστών τους, συνιστά η σχεδιαζόμενη κατάργηση της διαδικασίας εκχώρησης ανείσπρακτων μισθωμάτων, η οποία επαναφέρει τη φορολόγηση των ιδιοκτητών επί ανύπαρκτων εισοδημάτων, όπως ακριβώς και επί φανταστικών αντικειμενικών αξιών με τον ΕΝΦΙΑ!

Αυτό θα ειναι το αποτέλεσμα της κατάργησης της δυνατότητας εκχώρησης των ανείσπρακτων ενοικίων στο Δημόσιο, που αποδέχθηκε η κυβέρνηση να συμπεριληφθεί στη λίστα με τα προαπαιτούμενα. Αυτό σημαίνει πρακτικά ότι οι ιδιοκτήτες ακινήτων υποχρεώνονται από το κράτος και τους δανειστές να δηλώσουν ως εισόδημα και να φορολογηθούν για ενοίκια που ούτε εισέπραξαν ούτε μπορεί ποτέ να εισπράξουν. Το αποκορύφωμα είναι ότι αυτή τη στιγμή πρακτικά ουδείς έχει τη δυνατότητα να προχωρήσει σε εκτέλεση σχετικών δικαστικών αποφάσεων καθώς αυτό απαγορεύεται λόγω capital controls, κάτι που αν συνεχιστεί φοβούμαστε ότι θα οδηγήσει ακόμη και σε αυτοδικίες.

Η ΠΟΜΙΔΑ προειδοποιεί ότι μεσοπρόθεσμα η ρύθμιση αυτή αποτελεί βόμβα στα θεμέλια της μισθωτικής αγοράς και της κοινωνικής συνοχής, καθώς στις περιπτώσεις καθυστέρησης καταβολής των ενοικίων οι ιδιοκτήτες θα αντιμετωπίζουν το δίλημμα, είτε να εξώσουν τους ενοικιαστές με τους οποίους ενδεχομένως έχουν πολυετή συνεργασία, είτε να πληρώσουν φόρο εισοδήματος για χρήματα που ποτέ δεν εισέπραξαν, πέρα από τα απλήρωτα κοινόχρηστα, λογαριασμούς ΔΕΚΟ κλπ., και φυσικά από τον επερχόμενο ΕΝΦΙΑ...

Είναι προφανές ότι η ρύθμιση αυτή θα έχει άκρως δυσμενείς επιπτώσεις στους επιχειρηματίες και κυρίως τους μικρομεσαίους, για πολλούς από τους οποίους η -αναγκαστική πλέον, από την πλευρά των ιδιοκτητών – έξωση ισοδυναμεί με οικονομική καταστροφή. Θέλουμε επίσης να υπενθυμίσουμε ότι η επαναφορά του μέτρου της εκχώρησης ενοικίων ψηφίστηκε μόλις πριν λίγους μήνες από την ίδια κυβερνητική πλειοψηφία που σχεδιάζει τώρα να ανακαλέσει την ψήφο της.

Η ΠΟΜΙΔΑ καλεί την κυβέρνηση να μην προχωρήσει στην ψήφιση αυτού του καταστρεπτικού για την οικονομία και την κοινωνία μέτρου και σε κάθε περίπτωση να διασφαλίσει ότι οι όποιες αλλαγές θα ισχύσουν για τα εισοδήματα του 2015 και όχι γι’ αυτά του 2014. Διαφορετικά οι ιδιοκτήτες θα πρέπει να αναμένουν την έκδοση συμπληρωματικής εκκαθάρισης για τα περυσινά εισοδήματα με πρόσθετους φόρους και αυξημένη εισφορά αλληλεγγύης για τα "φανταστικά" τους εισοδήματα..

ΕΡΕΥΝΑ ΤΗΣ MARC - Ενας στους 3 πολίτες δηλώνει ότι αδυνατεί να πληρώσει το στεγαστικό του - Μόλις 4 στους 100 Ελληνες θα αγόραζαν σήμερα ακίνητο.«Παγωμένη» εμφανίζεται η αγορά ακινήτων σύμφωνα με τα αποτελέσματα έρευνας της Marc που παρουσιάστηκε από τον διευθύνοντα σύμβουλο της εταιρίας Θωμά Γεράκι στο συνέδριο ακινήτων της Prodexpo.

Ειδικότερα, στην ερώτηση εάν «εσείς (ή κάποιο μέλος του νοικοκυριού σας) σκοπεύετε να προχωρήσετε σε κάποια αγορά ακινήτου μέσα στα επόμενα 2-3 χρόνια ή να κάνετε κάποια επένδυση σε ακίνητα;(αγορά, ανέγερση)» μόλις το 4,5% απάντησε Ναι & μάλλον ενώ Όχι & μάλλον όχι απάντησε το 94,9%

Στην ερώτηση εάν «εσείς ή κάποιο μέλος του νοικοκυριού σας σκοπεύετε να προχωρήσετε σε κάποια πώληση ακινήτου την επόμενη τριετία» το 81,2% απάντησε Όχι & μάλλον όχι και Ναι & μάλλον ναι το 18,8% Το 94,9% των ερωτηθέντων δεν ψάχνουν προς ενοικίαση κάποιο ακίνητο αυτή την περίοδο ενώ μόλις το 5,1% ψάχνει.

Στην ερώτηση «πιστεύετε ότι οι τιμές των ακινήτων στην Ελλάδα τα επόμενα 2-3 χρόνια θα μειωθούν περισσότερο, θα αρχίσουν να αυξάνονται, ή θα παραμείνουν σταθερές» το 50,4% εκτιμά ότι θα μειωθούν, θα αυξηθούν το 6,8% και θα σταθεροποιηθούν το 30,8%.

Στην ερώτηση εάν έχετε στεγαστικό δάνειο που τρέχει ακόμη Ναι απάντησε το 23,4% και όχι το 76,6%

Ένας στους τρεις δανειολήπτες αντιμετωπίζει δυσκολία στην αποπληρωμή του δανείου του. Ειδικότερα στη ερώτηση «πώς ανταποκρίνεστε τις δόσεις του στεγαστικού δανείου», πάντα στην ώρα τους απάντησε το 69,3%, ενώ συχνά με κάποια καθυστέρηση το 18% και «έχω καθυστερημένες οφειλές» το 11,7%

Στην ερώτηση εάν «Έχετε κάνει διακανονισμό για μικρότερες δόσεις», Ναι απάντησε το 40,9% και Όχι το 54,8%

«Πιστεύετε ότι θα μπορέσετε να αποπληρώνετε κανονικά τις δόσεις του στεγαστικού σας στο μέλλον», Ναι & μάλλον ναι απάντησε το 59,1% και Όχι & μάλλον όχι 28,4%

Αναφορικά με την φορολογία στην ερώτηση εάν «πιστεύετε ότι θα μπορέσετε να πληρώσετε τους φόρους που αφορούν το ακίνητό σας» το 30,9% απαντά Όχι & μάλλον όχι 30,9% και Ναι & μάλλον ναι το 64,4%

Εάν καταφέρνετε να πληρώνετε το ενοίκιό σας στην ώρα του, στην ώρα του απάντησε το 58,9% και με κάποια καθυστέρηση το 28,8%, ενώ το 11,7% έχει καθυστερημένα ενοίκια (πάνω από ένα).

Σας έγινε κάποια μείωση ενοικίου λόγω της κρίσης, Ναι απάντησε το 67,6% και όχι το 31,5%

Αναφορικά με την αξιοποίηση των ακινήτων του Δημοσίου το 18,1% αναφέρει ότι πρέπει να πουληθούν σε ιδιώτες / επενδυτές έτσι ώστε να μπορέσει να καλυφθεί ένα μέρος του δημοσίου χρέους, το 34,1% ότι πρέπει να παραχωρηθούν σε ιδιώτες / επενδυτές έτσι ώστε να γίνουν οι κατάλληλες επενδύσεις, το 6,4% ότι πρέπει να μείνουν ως έχουν στο κράτος και το 34,2% ότι πρέπει να παραχωρηθούν για αξιοποίηση στις τοπικές κοινωνίες.

Αναφορικά με έργα που σχεδιάζονται ή ήδη υλοποιούνται στην Αττική, το 56,5% θεώρησε πολύ σημαντική την ανάπλαση του Ελληνικού για την αναβάθμιση της εικόνας του λεκανοπεδίου Αττικής και αρκετά σημαντικό το 29,3%, ενώ το 74,4% εκτίμησε πολύ σημαντικό την αξιοποίηση των Ολυμπιακών Ακινήτων.

Η έρευνα έγινε από τις 29 Σεπτεμβρίου μέχρι την 1 Οκτωβρίου στο λεκανοπέδιο Αττικής σε δείγμα 805 νοικοκυριών.