Σάββατο, 25 Οκτωβρίου 2014

27 Φορείς ζητούν από τον Πρωθυπουργό, να υποστηρίξει στην ΕΕ, την ενεργειακή αναβάθμιση των κτιρίων.Την περιστολή της σπατάλης ενέργειας στα κτίρια μέσω της ενεργειακής αναβάθμισης των κτιρίων ζητούν να υποστηρίζει, κατά τη σύνοδο Κορυφής της ΕΕ, στις Βρυξέλλες ο Έλληνας Πρωθυπουργός, όπως αναφέρουν σε κοινό τους υπόμνημα 27 φορείς τεχνικών, βιομηχανικών και άλλων κλάδων.


Όπως σημειώνουν κάνοντας αναφορά σε πρόσφατη μελέτη του Fraunhofer ISI, οι οικονομικά βέλτιστες δυνατότητες για τον καθορισμό ενός στόχου ενεργειακής απόδοσης για το 2030 ανέρχονται στο 40%, με τη μεγαλύτερη συνεισφορά να παρέχεται χάρη στη μείωση της κατανάλωσης ενέργειας στα κτίρια. Επιπλέον υποστηρίζουν ότι η ανακαίνιση του κτιριακού μας αποθέματος θα φέρει πολλαπλά παράλληλα οφέλη.

Δείτε παρακάτω όλο το υπόμνημα:

"Αξιότιμε Κύριε πρωθυπουργέ,

Η χώρα βρίσκεται σε μια από τις πλέον κρίσιμες χρονικές συγκυρίες της σύγχρονης ιστορίας της, η οποία συμπίπτει με τις αντίστοιχες συγκυρίες των άλλων ευρωπαϊκών χωρών. Είναι η χρονική περίοδος που η χώρα οφείλει να αξιολογήσει το επίπεδο ετοιμότητας της σε ενδεχόμενη ενεργειακή κρίση, στην περίπτωση που οι εξωτερικές πηγές εφοδιασμού πρωτογενούς ενέργειας μειωθούν ή αποκοπούν τελείως για μεγάλο χρονικό διάστημα.

Στις 23 Οκτωβρίου 2014, στο Συμβούλιο των Ευρωπαίων Ηγετών, έχετε κληθεί να αποφασίσετε για τη δέσμη μέτρων που πρέπει να ληφθούν για το Κλίμα και την Ενέργεια μέχρι το 2030, η οποία θα καθοδηγεί όλες τις πολιτικές και τα μέτρα στον τομέα αυτόν για τις επόμενες δεκαετίες.

Οι υπογράφοντες την παρούσα επιστολή, εκπρόσωποι των κλάδων της αγοράς, πιστεύουμε ότι η αυξημένη ενεργειακή ασφάλεια δεν μπορεί να επιτευχθεί χωρίς μια σημαντική εστίαση και προσπάθεια στον τομέα της ενεργειακής απόδοσης των κτιρίων. Ανησυχούμε συνεπώς ιδιαίτερα, ότι τα κράτη μέλη φαίνεται να υιοθετούν μια κλιματική και ενεργειακή δέσμη μέτρων, που αγνοεί αυτό το δυναμικό.

Μία φιλόδοξη δράση στον τομέα των κτιρίων, θα έχει θετικά αποτελέσματα σε πολλές σημαντικές πολιτικές προτεραιότητες, αρχής γενομένης στην ενεργειακή ασφάλεια. Μια ευρείας κλίμακας ριζική ενεργειακή αναβάθμιση του κτιριακού αποθέματος σε όλη την Ε.Ε. θα μπορούσε να μειώσει δραστικά τις εισαγωγές ενέργειας, με πολύ χαμηλότερο κόστος από ό, τι άλλες λύσεις σχετικές με τον εφοδιασμό ενέργειας. Πράγματι, δεδομένου ότι ο κτιριακός τομέας είναι ο μεγαλύτερος “χρήστης” ορυκτών καυσίμων, για να μειώσουμε την εξάρτησή μας από τα ορυκτά καύσιμα θα πρέπει να ξεκινήσουμε με την περιστολή της σπατάλης ενέργειας στα κτίρια τα οποία στη χώρα μας ευθύνονται για το 60% της κατανάλωσης ορυκτών καυσίμων.

Επιπλέον, η ανακαίνιση του κτιριακού μας αποθέματος θα φέρει πολλαπλά παράλληλα οφέλη όπως:
•Την ενίσχυση της δημιουργίας τοπικών θέσεων εργασίας κα την δραματική περιστολή της ανεργίας,
•Τη μείωση της ενεργειακής φτώχειας και τη βελτίωση των δημόσιων εσόδων.
•Την εξυγίανση των ασφαλιστικών ταμείων μέσω της αύξησης των εσόδων τους.
•Την βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της βιομηχανίας και της βιοτεχνίας.
•Την βελτίωση της ανταγωνιστικότητας στην αγροτική παραγωγή και τυποποίηση των αγροτικών προϊόντων, δεδομένης της ποιοτικής τους υπεροχής.
•Επίσης, θα μειώσει σημαντικά τις δαπάνες στους προϋπολογισμούς δημόσιας υγείας, μέσω της αύξησης της άνεσης στους εσωτερικούς χώρους, που οδηγεί σε καλύτερη υγεία των ενοίκων.

Πρόσφατη μελέτη του Fraunhofer ISI δείχνει ότι οι οικονομικά βέλτιστες δυνατότητες για τον καθορισμό ενός στόχου ενεργειακής απόδοσης για το 2030 ανέρχονται στο 40%, με τη μεγαλύτερη συνεισφορά να παρέχεται χάρη στη μείωση της κατανάλωσης ενέργειας στα κτίρια. Πιστεύουμε ότι το 40% είναι το φιλόδοξο επίπεδο που θα πρέπει να αναφέρεται στη δέσμη μέτρων για το 2030.

Κάθε στόχος που θα τεθεί χαμηλότερα, υποβαθμίζει τη σημασία των προσπαθειών που πρέπει να πραγματοποιηθούν στον κτιριακό τομέα και θα στείλει ένα αντιφατικό μήνυμα προς τον κατασκευαστικό κλάδο και τους επενδυτές.

Τεχνολογίες και λύσεις υπάρχουν για την ανάπτυξη ενός ισχυρού και φιλόδοξου προγράμματος ριζικής ανακαίνισης του υφιστάμενου κτιριακού δυναμικού. Το εξειδικευμένο τεχνικό δυναμικό είναι διαθέσιμο επίσης, και πολλοί νέοι εργαζόμενοι ελπίζουν πραγματικά ότι τέτοιες στρατηγικές θα τους δώσουν την ευκαιρία να λάβουν μέρος στην ενεργειακή μετάβαση των χωρών τους. Επιπλέον, η μεγαλύτερη χρηματοδότηση της Ε.Ε. θα είναι διαθέσιμη την περίοδο 2014-2020 μέσω των διαρθρωτικών ταμείων της Ε.Ε. και των ταμείων επενδύσεων, επιτρέποντας τη μόχλευση περισσότερων ιδιωτικών κεφαλαίων σε ένα πιο στοχευμένο και αποτελεσματικό τρόπο για την ενεργειακή αναβάθμιση.

Ως εκ τούτου, σας παροτρύνουμε να αναλάβετε ηγετικό ρόλο σε αυτό το θέμα και να λάβετε πλήρως υπόψη την τεράστια συμβολή που τα υφιστάμενα κτίρια μπορεί να φέρουν στην ασφάλεια του ενεργειακού εφοδιασμού, των κλιματικών στόχων και τη δημιουργία θέσεων εργασίας βραχυπρόθεσμα, μεσοπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα.

Σας ζητάμε, να υποστηρίξετε μια φιλόδοξη δέσμη μέτρων για το 2030, όπου θα αποτελεί προτεραιότητα η ενεργειακή απόδοση με δεσμευτικό στόχο για μείωση της κατανάλωσης ενέργειας τουλάχιστον 40%, και να διατυπώσετε, στα συμπεράσματα του προσεχούς Συμβουλίου των Ευρωπαίων Ηγετών ένα σαφή ρόλο για τα κτίρια ως την πρώτη επιλογή, όπου θα πραγματοποιηθεί η μείωση της χρήσης ορυκτών καυσίμων, σε συνδυασμό με τον απαράβατο όρο της παροχής σαφών και αποτελεσματικών φορολογικών και χρηματοδοτικών κινήτρων προς τους ιδιοκτήτες τους, ώστε να καταστεί πράγματι δυνατή η επίτευξή του .