Σάββατο, 22 Σεπτεμβρίου 2012

Ομάδα εργασίας από τους συμβολαιογράφους για τα προβλήματα... λόγω αυθαιρέτων.Σύμφωνα με ανακοίνωση του Συμβολαιογραφικού Σύλλογου Εφετείων Αθηνών-Πειραιώς-Αιγαίου & Δωδεκανήσου συγκροτήθηκε ομάδας εργασίας με σκοπό τη διευθέτηση των προβλημάτων που ανακύπτουν από την εφαρμογή του Νόμου 4014/2011

Σκοπός όπως αναφέρει η διευθέτηση των προβλημάτων που ανακύπτουν από την εφαρμογή του Νόμου 4014/2011 και των τροποποιήσεων αυτού, τόσο κατά την σύνταξη των συμβολαιογραφικών πράξεων όσο και κατά την διαδικασία μεταγραφής των πράξεων αυτών στα Βιβλία Μεταγραφών των οικείων Υποθηκοφυλακείων ή την καταχώρισή τους στα Κτηματολογικά Φύλλα των οικείων Κτηματολογικών Γραφείων.

Η ομάδα εργασίας (help - desk), αποτελείται από τους συναδέλφους και μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου Συμβολαιογράφους κ.κ :
-Γεώργιο Ρούσκα (Συμβ/φο Αθηνών - Αντιπρόεδρο)
-Ευαγγελία Χριστοπούλου-Σταμέλου (Συμβ/φο Πειραιά - Γεν.Γραμματέα)
και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου κ.κ.:
-Αθανάσιο Δράγιο ( Συμβ/φο Αθηνών)
-Ευτυχία Καραστάθη ( Συμβ/φο Χαλκίδας ) και
-Μελπομένη Μπαρλαμά ( Συμβ/φο Αθηνών)

Για το σκοπό αυτό οι συνάδελφοι παρακαλούνται όπως αποστέλλουν γραπτό ερώτημα στο Σύλλογο είτε στην ηλεκτρονική διεύθυνση notarieslaw@notariat.gr είτε με τηλεομοιοτυπία στα με αριθμούς 210-3307491 / 210-3848335 fax (υπεύθυνη υπάλληλος κα Παρ. Αθανασέκου), το οποίο και θα καταχωρίζεται σε ειδικό βιβλίο πρωτοκόλλου.

Το ερώτημα αυτό θα πρέπει να μην ξεπερνά, στο μέτρο του δυνατού, τη μια σελίδα, θεωρείται δε απολύτως απαραίτητη η αναγραφή των παρακάτω στοιχείων σας, ήτοι ονοματεπώνυμο, διεύθυνση (γραφείου), ηλεκτρονική διεύθυνση και αριθμός τηλεφώνου.
Σε περιπτώσεις τυχόν άρνησης μεταγραφής της συμβολαιογραφικής πράξης από τον αρμόδιο Υποθηκοφύλακα ή τον αρμόδιο Προϊστάμενο του Κτηματολογικού Γραφείου, θα πρέπει να μνημονεύονται οι λόγοι άρνησης καθώς και το τηλέφωνο του εκάστοτε αρμοδίου Υποθηκοφυλακείου-Κτηματολογικού Γραφείου.

Στόχος της ομάδας εργασίας είναι η απάντηση και διευθέτηση των υποβληθέντων ερωτημάτων εντός τριών (3) ημερών από την κατά χρονική προτεραιότητα εγγραφή τους στο ειδικό βιβλίο πρωτοκόλλου.

Η έναρξη λειτουργίας της ανωτέρω ομάδας εργασίας έχει προγραμματιστεί για τη Δευτέρα 24 Σεπτεμβρίου 2012.